Посібник «Організація та методика податкових перевірок»

Вийшов із друку навчальний посібник «Організація і методика податкових перевірок» за авторством кандидатів економічних наук, доцентів кафедри аудиту, обліку та оподаткування Тетяни Володимирівни Фоміної та Ольги Борисівни Пугаченко.

Даний посібник підготовлено у повній відповідності до однойменної дисципліни, що викладається для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, які навчаються за освітньою програмою «Аудит, державний фінансовий контроль та експертиза».


У навчальному посібнику розглядаються питання організації і методики податкових перевірок. Досліджено місце і роль податкових перевірок як основної форми податкового контролю; організаційні засади проведення податкових перевірок; методи, прийоми та процедури які використовуються під час податкових перевірок; інформаційно-аналітичне забезпечення податкових перевірок; організацію і методику документальних, камеральних, фактичних та електронних перевірок; організаційно-методичні засади проведення зустрічних звірок; порядок узагальнення результатів податкових перевірок; відповідальність за податкові правопорушення.

Навчальний посібник «Організація і методика податкових перевірок» включає десять розділів, які доповнено графічними матеріалами для кращої наочності та сприйняття матеріалу. У першому розділі досліджено сутність, принципи, суб’єктів, об’єкти, функції та завдання податкового контролю, а також оцінку ефективності податкового контролю. Другий розділ представляє види податкових перевірок і їх характеристику; права та обов’язки контролюючих органів і платників податків під час перевірок. Третій розділ присвячено висвітленню методів, прийомів та процедур, які використовуються під час податкових перевірок. Четвертий розділ містить інформаційно-аналітичне забезпечення податкових перевірок, зокрема: податкову інформацію з автоматизованих інформаційних систем; джерела інформації для податкової перевірки загальнодержавних і місцевих податків, зборів, обов’язкових платежів; джерела інформації для податкової перевірки окремих видів діяльності, контроль за дотриманням якої покладено на органи Державної податкової служби. П’ятий розділ висвітлює сутність, мету, завдання і методику документальних перевірок та порядок проведення планових і позапланових документальних перевірок. У шостому розділі розглядаються сутність, завдання, етапи, організація і методика проведення камеральних перевірок, а також особливості проведення електронних перевірок. Сьомий розділ узагальнює сутність фактичної перевірки, підстави для її проведення, умови допуску працівників ДПС до фактичної перевірки, організаційно-методичні особливості проведення фактичних перевірок та порядок оформлення їх результатів. Восьмий розділ складається із сутності та мети проведення зустрічних звірок; порядку відбору суб'єктів господарювання та направлення запитів для здійснення зустрічних звірок та обміну податковою інформацією; обліку та опрацювання результатів проведених зустрічних звірок та обміну податковою інформацією за допомогою Інформаційної системи; реалізації матеріалів проведеної зустрічної звірки та отриманої податкової інформації. У дев’ятому розділі розглядаються основні вимоги до оформлення результатів податкових перевірок; структура та зміст акта документальної перевірки; склад інформативних додатків до акта (довідки) документальної перевірки; порядок підписання акта (довідки) документальної перевірки та розгляд заперечень. Десятий розділ характеризує сутність та види податкових правопорушень; порядок нарахування пені; штрафні санкції за порушення податкового законодавства; фінансову, адміністративну та кримінальну відповідальність за податкові правопорушення.

Кожен розділ доповнено питаннями для самоконтролю, завданнями для самостійної роботи та тестами для поточного контролю знань, що дозволить краще опанувати матеріал курсу та засвоїти представлену інформацію.

Навчальний посібник рекомендований для викладачів економічних дисциплін, наукових працівників, здобувачів Phd, докторантів, студентів закладів вищої освіти, працівників контролюючих органів, практикуючих спеціалістів, управлінського персоналу.

Ознайомитись із навчальним посібником «Організація і методика податкових перевірок» за авторством Т. В. Фоміної та О. Б. Пугаченко можна на кафедрі аудиту, обліку та оподаткування у друкованому вигляді, а також в електронному варіанті у репозитарії ЦНТУ за посиланням: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10121

© 2023 KNTU