Презентація моногорафії

7 грудня 2018 року в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана відбулась презентація монографії «Strategic Priorities for Developing Ukraine and Georgia: Innovation and Partnership» («Стратегічні пріоритети розвитку України та Грузії: інновації та партнерство»), яка була видана в Батумі (Грузія) в партнерстві між Батумським навчальним університетом навігації та Київським національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана.

Авторами монографії виступили науковці українських і грузинських закладів вищої освіти (КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Батумський навчальний університет навігації, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Батумський державний університет імені Шота Руставелі, Інститут економіки промисловості НАН України), а також представники Центральноукраїнського національного технічного університету, зокрема, д.е.н., проф., декан факультету обліку та фінансів Наталія Шалімова та к.е.н,, заслужений економіст України, доцент кафедри аудиту та оподаткування Галина Кузьменко.Участь у її підготовці не є випадковою, адже між кафедрою аудиту та оподаткування ЦНТУ та грузинськими вищими навчальними закладами підтримуються тісні зв’язки. Завдяки активній роботі Галини Кузьменко протягом 2017-2018 рр. було укладено договори та меморандуми про співробітництво з Батумським державним університетом імені Шота Руставелі (Batumi Shota Rustaveli State University), з Грузинським державним технічним університетом (Georgian Technical University), із Батумським навчальним університетом навігації (Batumi Navigation Teaching University), з Національним інститутом економічних досліджень (National Institute of Economic Research), з Академією Бізнесу Грузії (Business Academy of Georgia - SBA).

Вже 3 роки поспіль Галина Кузьменко та інші представники кафедри аудиту та оподаткування приймають участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні морські технології: проблеми соціально-економічного розвитку та шляхи їх вирішення» (International Scientific-Practical Conference “Modern marine technologies, probems of socio-economic develpment and ways of solving them”), яка проводиться на базі Батумського навачльного університету навігації. І саме на конференції, яка відбулася минулого року 24 червня 2017 року, з’явилася ідеї щодо даної монографії. На останній конференції, яка відбулася 24 червня 2018 року, вона вперше була презентована.Крім представників КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Батумського навчального університету навігації, Центральноукраїнського національного технічного університету в книзі містяться роботи науковців Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Батумського державного університету імені Шота Руставелі, Інституту економіки промисловості НАН України тощо.

Монографія «Strategic Priorities for Developing Ukraine and Georgia: Innovation and Partnership» складається з шести розділів:

Chapter 1. Historical and Socio-Economic Prerequisites for the Development of Relations Between Georgia and Ukraine (Розділ 1. «Історичні та соціально-економічні передумови для розвитку відносин між Грузією та Україною»).

Саме в ньому представлена глава «Позиції України і Грузії в міжнародних рейтингах Doing busines and Paying taxes в умовах Євроінтеграції» («Ukraine and Georgia in the international rankings «Doing business» and «Paying taxes» under the conditions of EU-integration processes») авторів Наталії Шалімової та Галина Кузьменко.

Chapter 2. Priorities of Socio-Economic Development of Georgia and Ukraine: Innovative Approaches and Perspectives (Розділ 2. Пріоритети соціально-економічного розвитку Грузії та україни: інноваційні підходи та перспективи)

Chapter 3. Innovative Development in the XXI Century: Factors and Resources (Розділ 2. Інноваційний розвиток в ХХІ сторіччі: фактори та ресурси)

Chapter 4. Several Actual Global-Innovation Issues For The Realization Of Development Of Partnership Between Georgia And Ukraine (Розділ 3. Окремі актуальні глобально-інноваційні питання реалізації розвитку парнерства між Грузієї та Україною)

Chapter 5. Social Aspects of Innovative Development of Ukraine and Georgia (Розділ 5. Соціальні аспекти інноваційного розвитку України та Грузії)

Chapter 6. Financial Determinants of Innovative Development of Countries Under Globalization (Розділ 6. Фінансові детермінанти інноваційного розвитку країн в умовах глобалізації)


В цьому розділі опубліковано главу «Модель трансформації фінансування вищої освіти Грузії та України в контексті інтеграції до Європейського освітнього простору» («A Higher Education's Funding Model Transformation Of Georgia And Ukraine In The Context Of Integration To The European Higher Education Area»). Колектив авторів даного параграфу монографії: проректор із наукової роботи ЦНТУ, професор Олександр Левченко; доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності ЦНТУ Анна Левченко; доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності ЦНТУ Ольга Ткачук; викладач кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності ЦНТУ Ілона Царенко.

Електронний варіант монографії розміщений в репозитарії ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» за посиланням:
http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/25194

Детальніше про презентацію за посиланнями:
https://kneu.edu.ua/ua/kol_monogr_pro_starateg_prior_rozv_ukr_ta_gruzii/ http://www.kntu.kr.ua/?view=article&id=346

© 2024 KNTU