РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Мета дисципліни: формування знань щодо теоретичних і практичних засад територіальної організації продуктивних сил України, сучасного стану та напрямів регіонального розвитку економіки, а також екологічних знань, мислення та свідомості економістів.

Завдання дисципліни: засвоєння теорії регіональної економіки і регіонального розвитку, наукових засад регіональної економічної політики; оволодіння знаннями про територіальну і галузеву структуру господарського комплексу України та її регіонів; об’єктивну необхідність раціонального та ефективного використання природних, науково-виробничих, людських ресурсів регіонів країни; засвоєння принципів раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища, понять про екологічний моніторинг, екологічні нормативи і стандарти.

Предметом вивчення дисципліни: господарський комплекс України та її регіонів; їх природний і трудоресурсний потенціал, стан та перспективи розвитку економіки регіонів України.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

  • роль регіональних чинників у соціально-економічному розвитку;
  • методи дослідження економіки регіонів; територіальну і галузеву структуру господарського комплексу України і її регіонів;
  • ефективність використання внутрішнього потенціалу регіонального саморозвитку;
  • важливість вивчення проблем і тенденцій розвитку економіки регіонів України необхідність вирівнювання соціально-економічного розвитку регіонів;
  • об’єктивну необхідність посилення державного контролю і регулювання соціально-економічного розвитку країни та її регіонів;
  • економіку природокористування та охорони навколишнього природного середовища.

Уміти:

  • знайти шляхи ефективного використання наявного економічного потенціалу в регіонах, комплексного використання продуктивних сил;
  • проводити порівняльну оцінку соціально-економічного розвитку регіонів, що сприятиме більш глибокому розумінню сучасних складних проблем, пов’язаних з регіональною економікою і розміщенням господарських виробництв та їх економічними результатами;
  • на конкретних прикладах вміти показати шляхи подолання спаду виробництва, збереження навколишнього природного середовища і вирішення соціально-економічних і екологічних проблем України і її регіонів.

Зміст дисципліни за темами:

1. Предмет, метод і завдання дисципліни;
2. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів;
3. Економічне районування та територіальна організація господарства. Регіон у системі територіального поділу праці;
4. Природний та трудоресурсний потенціал України;
5. Господарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових умовах;
6. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і розміщення;
7. Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики (РЕП);
8. Механізм реалізації регіональної економічної політики;
9. Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних систем;
10. Фактори сталого розвитку продуктивних сил;
11. Наукові засади раціонального природокористування;
12. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації;
13. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища;
14. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності;
15. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Кількість кредитів: 4 кредити ЄКТС. Загальна кількість годин - 120 год. (в т.ч. лекцій – 28 год., практичні заняття – 14 год., самостійна робота – 48 год.).

Форма контролю: екзамен.

© 2021 KNTU