ОБЛІК В БАНКАХ

Мета дисципліни: формування у студентів сучасної системи знань про концептуальні засади бухгалтерського обліку в банках, основи методології обліку банківських операцій та техніки ведення обліку.

Завдання дисципліни: вивчення теоретичних основ обліку в банках та ознайомлення із завданнями обліку за різними його напрямами, засвоєння техніки документального оформлення операцій у первинних облікових документах та методики реєстрації облікової інформації у системі рахунків, ознайомлення з методикою формування звітних показників за даними бухгалтерського обліку в банках.

Предметом вивчення дисципліни: принципи, методи, способи та прийоми ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності у комерційних банках України.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

  • сутність бухгалтерського обліку в банках;
  • законодавче регламентування бухгалтерського обліку в банках Україні;
  • основи організації бухгалтерського обліку в банках;
  • порядок відображення в обліку основних банківських операцій;
  • елементи облікової політики, що визначають методику обліку облікових об’єктів та альтернативні варіанти їх реалізації.

Уміти:

  • складати банківські первинні бухгалтерські документи;
  • відображати банківські операції на рахунках бухгалтерського обліку;
  • складати щоденні банківські бухгалтерські баланси;
  • використовувати дані бухгалтерського обліку для прийняття ефективних управлінських рішень, здійснення контролю й аналізу показників фінансово-господарської діяльності банківської установи.

Зміст дисципліни за темами:

1. Загальні основи і принципи бухгалтерського обліку в банках.
2. Облік капіталу.
3. Облік доходів і витрат.
4. Облік касових операцій.
5. Облік розрахункових операцій.
6. Облік операцій з кредитування.
7. Облік депозитних операцій.
8. Облік операцій з цінними паперами.
9. Облік операцій в іноземній валюті.
10. Облік операцій з основними засобами.

Кількість кредитів: 3 кредити ЄКТС. Загальна кількість годин - 90 год. (в т.ч. лекцій – 28 год., практичні заняття – 14 год., самостійна робота – 32 год.).

Форма контролю: екзамен.

© 2021 KNTU