ОБЛІК ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Мета дисципліни: здобуття студентами теоретичних знань та практичних навичок з нормативно – правового регулювання формування та розвитку відносин власності в аграрній сфері та відображення в обліку правомочностей власників.

Завдання дисципліни: вивчення та поглиблення методів раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку відносин власності у сільськогосподарських підприємствах на підставі використання національних стандартів; набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні розвитком відносин власності.

Предметом вивчення дисципліни: організація, методологія та методика обліку відносин власності у сільському господарстві.

Місце дисципліни в навчальному процесі: Вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях економічної теорії, бухгалтерського обліку, фінансового обліку, регламентування інформаційного забезпечення підприємницької діяльності, правового регулювання фінансово-господарської діяльності, менеджменту, економіки підприємства.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

 • сучасний стан та проблеми відносин власності в аграрній сфері;
 • законодавчо-нормативні документи, які регламентують відносини власності у сільському господарстві;
 • понятійний та категорійний апарат з питань відносин власності у сільському господарстві;
 • порядок організації та реалізації договірних відносин між власниками та користувачами землі та майна;
 • порядок обліку земельних ділянок, взятих або переданих у користування;
 • облікове забезпечення реалізації правомочностей власників.

Уміти:

 • складати договори на передачу або користування земельною ділянкою;
 • здійснювати облік земельних ділянок за кожним окремим договором оренди (у розрізі власників);
 • здійснювати нарахування орендної плати відповідно до умов договору;
 • відображати на рахунках бухгалтерського обліку розрахунки з власниками земельних ділянок (в грошовій та натуральній формі);
 • нараховувати та відображати в обліку земельний податок відповідно до вимог чинного законодавства;
 • здійснювати контроль за дотриманням договірних умов щодо реалізації правомочностей володіння.

Зміст дисципліни за темами:

1. Розвиток відносин власності в аграрній сфері: сучасний стан, проблеми та перспективи.
2. Теоретичні засади та нормативна регламентація побудови обліку земельних ресурсів та земельних відносин у сільському господарстві.
3. Облікове забезпечення реалізації правомочності володіння.
4. Бухгалтерський облік та реалізація права на отримання доходу.
5. Забезпечення правомочності користування земельними ресурсами та майновими паями в системі бухгалтерського обліку сільськогосподарського підприємства.
6. Облікове забезпечення реалізації права на дохід.

Кількість кредитів: 3 кредити ЄКТС. Загальна кількість годин - 90 год. (в т.ч. лекцій – 28 год., практичні заняття – 14 год., самостійна робота – 48 год.).

Форма контролю: залік.

© 2021 KNTU