ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА В ОБЛІКУ І АУДИТІ

Мета дисципліни: навчання студентів усному й письмовому діловому спілкуванню англійською мовою та особливостям перекладу англійського ділового мовлення у сфері бухгалтерського обліку і аудиту.

Завдання дисципліни: ознайомлення студентів із загальнотеоретичними питаннями ділового спілкування та перекладу; формування практичних навичок і вмінь, необхідних у спілкуванні з представниками інших культур; навчання написанню ділових листів і резюме англійською мовою; формування навичок літературного перекладу з української мови на англійську і з англійської на українську з дотриманням лексико-граматичних і стилістичних норм; формування високого рівня культури ділового спілкування у сфері бухгалтерського обліку і аудиту.

Предмет дисципліни: спільні та відмінні риси ділового спілкування англійською та українською мовами у сфері бухгалтерського обліку і аудиту.

Місце дисципліни в навчальному процесі: вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях англійської мови, фінансового обліку, управлінського обліку, аудиту, фінансів.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

  • форми ділової комунікації, бар’єри міжкультурної комунікації та шляхи їх подолання;
  • мовний етикет носіїв англійської мови; структурно-семантичні та прагматичні особливості англійського ділового листа; види ділових листів;
  • лексико-граматичні особливості телефонного ділового спілкування та ділових переговорів.

Уміти:

  • володіти навичками та прийомами ділового спілкування, розуміти його тактику та стратегію;
  • укладати ділові папери з урахуванням їх характеру та комунікативної мети;
  • вести ділові телефонні розмови та ділові переговори, вирішуючи при цьому певні комунікативні завдання.

Зміст дисципліни за темами:

1. Organizational structure and communication.
2. Business correspondence.
3. Pragmatic aspects of the modern business correspondence.
4. Business telephoning. Negotiations.
5. The major principles of Accounting.
6. Financial statements as the basis of information for analysis.

Кількість кредитів: 3 кредити ЄКТС. Загальна кількість годин - 90 год. (в т.ч. лекцій – 28 год., практичні заняття – 14 год., самостійна робота – 48 год.).

Форма контролю: залік.

© 2021 KNTU