Економічній факультет

Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти
«Аудит державний фінансовий контроль та експертиза»

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування».

Кваліфікація, що присвоюється: Магістр з обліку і оподаткування. (аудит, державний фінансовий контроль та експертиза).

Рівень кваліфікації: Магістр (другий рівень вищої освіти).

Загальний обсяг навчальної програми: 120 кредитів ЄКТС, в т.ч.: обов’язкові компоненти освітньої програми – 46 кредитів, вибіркові компоненти освітньої програми – 40 кредити, наукова та переддипломна практики – 11 кредитів, підготовка кваліфікаційної роботи – 19 кредитів, державна атестація – 4 кредити.

Можливість подальшого навчання: Магістр з обліку та оподаткування може продовжити навчання в університеті за третім рівнем вищої освіти з отриманням освітнього рівня «доктор філософії».

Дисципліни, що пропонуються для вивчення


1-й навчальний рік 2-й навчальний рік
Осінній семестр Осінній семестр
Обов’язкові навчальні дисципліни
Глобальна економіка та цілі сталого розвитку Організація і методика податкових перевірок
Методологія економічної науки та наукові дослідження в професійній діяльності
Ділова іноземна мова в аудиті та ДФК
Фінансовий аналіз
Податкова політика
Організація бухгалтерського обліку
Облік і звітність за міжнародними стандартами
Вибіркові навчальні дисципліни
20 кредитів ЄКТС
Курсові роботи
Організація бухгалтерського обліку Організація і методика податкових перевірок
Практика
Весняний семестр Весняний семестр
Обов’язкові навчальні дисципліни
Організація та методика аудиту
Організація і методика експертного дослідження
Вибіркові навчальні дисципліни
20 кредитів ЄКТС
Курсові роботи
Організація та методика аудиту
Практика
Наукова та переддипломна практика
Підготовка кваліфікаційної роботи
Атестація (захист кваліфікаційної роботи)

© 2021 KNTU