Факультет обліку та фінансів

Магістерська освітньо-професійна програма
«Аудит державний фінансовий контроль та експертиза»

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування».

Кваліфікація, що присвоюється: Магістр з обліку і оподаткування. (аудит, державний фінансовий контроль та експертиза).

Рівень кваліфікації: Магістр (другий рівень вищої освіти).

Загальний обсяг навчальної програми: 120 кредитів ЄКТС, в т.ч.: обов’язкові компоненти освітньої програми – 37 кредитів, вибіркові компоненти освітньої програми (блоки вибіркових дисциплін загальної та професійної підготовки) – 44 кредити, виробнича, наукова та переддипломна практики – 18 кредитів, підготовка магістерської дипломної роботи – 18 кредитів, державна атестація – 3 кредити.

Можливість подальшого навчання: Магістр з обліку та оподаткування може продовжити навчання в університеті за третім рівнем вищої освіти з отриманням освітнього рівня «доктор філософії».

Дисципліни, що пропонуються для вивчення


1-й навчальний рік 2-й навчальний рік
Осінній семестр Осінній семестр
Обов’язкові навчальні дисципліни
Глобальна економіка Методологія економічної науки та наукові дослідження в професійній діяльності
Соціальна відповідальність
Інноваційний розвиток підприємства
Інтелектуальна власність
Фінансовий аналіз
Облікові теорії та їх розвиток
Вибіркові навчальні дисципліни
Економіка державного сектору / Сучасні проблеми управління Менеджмент та професійна діяльність / Іноземна мова за професійним спрямуванням
Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту / Сучасні економічні теорії Моделі та методи прийняття рішень в аналізі та аудиті / Аудит та аналіз ефективності бізнесу
Організація і методика податкових перевірок / Внутрішній контроль і аудит в системі фінансово-економічної безпеки бізнесу
Особливості аудиту та контролю за видами економічної діяльності / Професійна етика в сфері аудиту, контролю та експертизи
Організація і методика експертного дослідження / Організація та методика фінансового та податкового консалтингу
Стратегічний аналіз та прогнозування / Управлінський аналіз та бюджетування
Курсові роботи
Облікові теорії та їх розвиток Організація і методика податкових перевірок / Внутрішній контроль і аудит в системі фінансово-економічної безпеки бізнесу
Практика
Весняний семестр Весняний семестр
Обов’язкові навчальні дисципліни
Облікова політика
Податкова політика
Охорона праці в галузі
Вибіркові навчальні дисципліни
Методи економічних та статистичних досліджень / Мікроекономічний аналіз державної політики
Організація та методика державного фінансового аудиту / Професійні стандарти в сфері державного фінансового контролю
Організація та методика аудиту / Організація та методика виконання завдань з надання впевненості, супутніх та інших послуг
Управлінські інформаційні системи в аналізі, аудиті та оподаткування / Аудит та аналіз публічних закупівель
Курсові роботи
Організація та методика аудиту / Організація та методика виконання завдань з надання впевненості, супутніх та інших послуг
Практика
Виробнича практика Наукова та переддипломна практика
Підготовка магістерської дипломної роботи
Державна атестація (захист магістерської дипломної роботи)

© 2021 KNTU