Економічній факультет

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
«АУДИТ, ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ТА ЕКСПЕРТИЗА»

Спеціальність: 071 – Облік і оподаткування

Ступінь, що присвоюється: Магістр

Освітня кваліфікація: Магістр з обліку і оподаткування (аудит, державний фінансовий контроль та експертиза)

Загальний обсяг навчальної програми: 120 кредитів ЄКТС, в т. ч. обов’язкові освітні компоненти загальної підготовки (16 кредитів), обов’язкові освітні компоненти професійної підготовки (44 кредити), вибіркові освітні компоненти (30 кредитів), переддипломна практика (9 кредитів), підготовка та захист кваліфікаційної роботи (21 кредит).

Можливість подальшого навчання: Магістр з обліку і оподаткування має можливість продовжувати навчання за програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття ступеня вищої освіти «доктор філософії».

Перелік компонент освітньо-професійної програми

1-й навчальний рік 2-й навчальний рік
Осінній семестр Осінній семестр
Обов’язкові компоненти ОП Обов’язкові компоненти ОП
Глобальна економіка, цілі сталого розвитку та цивільний захист Організація та методика податкових перевірок
Наукові дослідження в професійній діяльності Організація та методика експертного дослідження
Інноваційний розвиток Організація та методика державного фінансового аудиту
Ділова іноземна мова в аудиті, ДФК та експертизі Вибіркові компоненти ОП
Стратегія розвитку підприємства та її аналітичне забезпечення 12 кредитів ЄКТС
Моделі та методи прийняття рішень в аналізі, аудиті та оподаткуванні
Організація бухгалтерського обліку
Весняний семестр Весняний семестр
Обов’язкові компоненти ОП Обов’язкові компоненти ОП
Організація надання та методика виконання аудиторських послуг Наукова та переддипломна практика
Бухгалтерський облік в управлінні Підготовка та захист кваліфікаційної роботи
Міждисциплінарна курсова робота
Вибіркові компоненти ОП
18 кредитів ЄКТС
© 2024 KNTU