К.е.н., доцент Назарова Галина Борисівна

Назарова Галина Борисівна, 27.02.1974 р.н.

Кандидат економічних наук, доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування

Стаж роботи: 20 років

Сфера наукових інтересів:

Організація та методика аудиту за видами економічної діяльності, система та розвиток оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, основи митної справи і митного контролю, механізм формування та використання коштів цільових фондів

Профіль в науковометричних базах даних:
Google Scholar

Викладає курси:

Особливості аудиту за видами економічної діяльності, Оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності, Оподаткування фізичних осіб, Митна справа

Освіта:

1991-1996 – Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, економічний факультет, спеціальність «Облік, контроль і аналіз господарської діяльності»

1997-2000 – Аспірантура Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування, спеціальність 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Наукові ступені:

2009 – кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Тема дисертаційного дослідження: «Організація та методика обліку і аудиту фінансових результатів на підприємствах залізничного транспорту»

Вчені звання:

2011 – доцент кафедри аудиту та оподаткування

Досвід професійної роботи:

2000-2009 рр. – асистент кафедри аудиту та оподаткування Кіровоградського національного технічного університету

2009-2010 рр. – старший викладач кафедри аудиту та оподаткування Кіровоградського національного технічного університету;

2010 по теперішній час – доцент кафедри аудиту та оподаткування Кіровоградського національного технічного університету;

Професійна активність:

Сертифікований аудитор України

Участь в авторитетних міжнародних та вітчизняних професійних форумах, конференціях, круглих столах (основні):

1. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю» (19-20 травня 2016 р., м. Кіровоград, Кіровоградський національний технічний університет).

2. Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі» (8 квітня 2015 р., м. Київ, Інститут міжнародних відносин НАУ).

3. Міжнародна науково-практична конференція «перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу у контексті євроінтеграції» (5-6 червня 2014 р., м. Одеса, Одеський національний економічний університет).

4. IХ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку економіки освіти регіону» (4 квітня 2014 р., м. Кременчук, Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля).

Публікації: більше 48 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в т.ч. 2 підручник з грифом Міністерства освіти і науки України, 1 науково-практичне видання, 1 навчальний посібник, 3 монографії, понад 20 статей у наукових фахових виданнях.

Монографії:

1. Аудит фінансових результатів: теоретико-методологічний аспект / за заг. ред. І.К. Дрозд. – К.: ТОВ «Вид-во «Сова», 2013. – 208 с.

2. Концепції обліку та контролю фінансових результатів (на підприємствах залізничного транспорту) / І.К. Дрозд, Г.Б. Назарова; За заг. Ред. І.К. Дрозд. – 2009. – 229 с.

3. Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації: теорія та практика / Під ред. д.е.н. О.О. Непочатенко. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014. – 384 с.

Підручники та навчальні посібники:

1. Організація та методика аудиту: навчальний посібник / за редакцією І.К. Дрозд – К.: «ТОВ Видавництво «Сова», 2014. – 312 с.

2. Інформаційне забезпечення управління державними фінансами: Монографія [у 2-х т.] / за ред. Ф.О. Ярошенка. – Т. 2: Методологія формування фінансових результатів підприємницької діяльності в контексті Податкового кодексу України / Т.І. Єфименко, Л.Г. Словінська, І.К. Дрозд та ін. – К.: ДППУ «Акад. фін. управління», 2010. – 336 с.

3. Аудит: підручник (рекомендовано Міністерством освіти і науки України) / Г.М. Давидов, І.Г. Давидов, Ю.Г. Давидов та ін.; за ред. Г.М. Давидова, М.В. Кужельного. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2009. – 495 с.

4. Аудит: Збірник задач та практичних ситуацій. Навчальний посібник (рекомендовано Міністерством освіти і науки України). – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. – 170 с.

Контакти:

Телефон роб.: (0522)390457

e-mail: nazargb2016@gmail.com

© 2021 KNTU