К.е.н., доцент Магопець Олена Анатоліївна

Магопець Олена Анатоліївна, 12.05.1974 р.н.

Кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри, доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування

Стаж роботи: 19 років

Сфера наукових інтересів:
Теорія та методологія фінансового аналізу, податкова політика та управління оподаткуванням (адміністрування податків, податковий менеджмент, податкове регулювання, податкове планування), проблеми та перспективи розвитку нормативно-аналітичного забезепечення податкових відносин, аудит в системі державного управління, стимулювання та мотивація трудової діяльності

Профіль в науковометричних базах даних:
Google Scholar

Викладає курси:
Фінансовий аналіз, Податкова політика та управління оподаткуванням, Адміністрування податків, Податковий менеджмент, Нормативно-аналітичне забезпечення податкових відносин

Освіта:

1991-1996 – Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, економічний факультет, спеціальність «Облік, контроль і аналіз господарської діяльності»

1996-1999 – Аспірантура Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування, спеціальність 08.09.01 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

Науковий ступінь:

2001 – Кандидат економічних наук, спеціальність 08.09.01 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, Інститут економіки НАН України

Тема дисертаційного дослідження: «Мотивація ефективної праці в сільськогосподарських підприємствах»

Вчені звання:

2004 – доцент кафедри аудиту та аналізу господарської діяльності

Досвід професійної роботи:

1999-2002 рр. – асистент, старший викладач кафедри аудиту та аналізу господарської діяльності Кіровоградського державного технічного університету

2002 по теперішній час – доцент кафедри аудиту та оподаткування Кіровоградського національного технічного університету

Професійна активність:

Вчений секретар спеціалазованої вченої ради К 23.073.03 Кіровоградського національного технічного університету по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальностей: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством; 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

Підготувала 2-х кандидатів економічних наук: у 2011 р. за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності); у 2016 р. за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Участь в авторитетних міжнародних та вітчизняних професійних форумах, конференціях, круглих столах (основні):

1. Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі» (8 квітня 2015 р., м. Київ, Інститут міжнародних відносин НАУ).

2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Ефективні моделі управління в сучасних умовах: теорія і практика» (17 квітня 2015 р., м. Кіровоград, Кіровоградський національний технічний університет).

3. Міжнародна наукова інтернет-конференція «Стан та перспективи розвитку обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю в умовах євроінтеграційних процесів» (26-27 листопада 2015 р., м. Чернівці, Чернівецький торговельно-економічний інститут КНЕУ).

Участь у грантах та наукових дослідженнях:

2005-2007 рр. – співвиконавець по госпдоговірній науково-дослідній роботі «Планування та адміністрування податкових надходжень» (номер державної реєстрації 0206U004428), яка виконувалася на замовлення Кіровоградської облдержадміністрації

2009 р. – співвиконавець науково-дослідної роботи «Впровадження та фінансування енергозберігаючих технологій на підприємствах олійно-жирової промисловості» (реєстраційний номер №51Г109), яка виконувалася у відповідності з отриманим грантом Кіровоградської обласної державної адміністрації та обласної Ради

Публікації: більше 80 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в т.ч. 2 навчальних посібника з грифом Міністерства освіти і науки України, 2 монографії, понад 30 статей у наукових фахових виданнях

Монографії:

1. Планування та адміністрування податкових надходжень як складова соціально-економічного розвитку регіону / За ред. Давидова Г.М., Любченко О.М. – Кіровоград: Поліграфічно-видавничий центр “Імекс-ЛТД”, 2007. – 374 с.

2. Концепція незалежності: зовнішній і внутрішній аудит / за заг. ред. І.К. Дрозд. – К.: ТОВ “Видавництво “Сова”, 2012. – 240 с.

Підручники та навчальні посібники:

1. Фінансовий аналіз: навч. посіб. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України) / О.А. Магопець, І.Г. Давидов, А.І. Сорокіна та ін. – Кіровоград: ТОВ «Код», 2011. – 280 с.

2. Стратегічний аналіз: навч. посіб. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України) / Г.М.Давидов, В.М. Малахова, О.А.Магопець та ін. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2014. – 389 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Основні статті:

1. Магопець О.А. Методологічні підходи до організації податкового планування на підприємстві / О.А. Магопець // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: Економічні науки. вип. 16. Ч. ІІ – Кіровоград: КНТУ, 2009. – С. 171-181.

2. Магопець О.А. Формування податкової політики на основі використання механізму податкового адміністрування / О.А. Магопець // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: Економічні науки. вип. 17. – Ч. ІІ – Кіровоград: КНТУ, 2010.
– С. 358-368.

3. Магопець О.А. Теоретико-методологічні основи мотивації і стимулювання трудової діяльності / О.А. Магопець // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, вип. 20. – Ч. ІІ. – Кіровоград: КНТУ, 2011. – С. 15-21.

4. Магопець О.А. Моделі організації податкового обліку / О.А. Магопець, Г.І. Кузьменко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, вип. 25. – Кіровоград: КНТУ, 2014. – С. 418-426.

5. Магопець О.А. Генезис системи оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в Україні / О.А. Магопець, А.В. Босенко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, вип. 27. – Кіровоград: КНТУ, 2015.
– С. 198-211.

6. Магопець О.А. Удосконалення механізму справляння єдиного податку для сільськогосподарських товаровиробників / О.А. Магопець, А.В. Босенко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, вип. 28. – Кіровоград: КНТУ, 2015. – С. 87-99.

Контакти:

Телефон роб.: (0522)390457

e-mail: magserg@ukr.net

© 2021 KNTU