ВИКЛАДАЧ САВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ


Савченко Олександр Сергійович
, 28.01.1979 р.н.

Викладач кафедри аудиту, обліку та оподаткування.

Стаж роботи: років

Сфера наукових інтересів:

Інформаційне забезпечення управління витратами в рослинництві.

Профіль в науковометричних базах даних:
Google Scholar,

Викладає курси:

Інформаційні системи в обліку та аудиту; Міжнародний менеджмент і професійна діяльність; Облікові теорії та їх розвиток; Інноваційний розвиток підприємства; Глобальна економіка; Оцінка в інформаційному забезпечені управління; Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту.

Освіта:

2000 р.-Кіровоградський державний технічний університет.

Спеціальність: Облік і аудит.
Кваліфікація: економіст

Науковий ступінь:

Тема дисертаційного дослідження: «»

Вчені звання:

Досвід професійної роботи:

З 2004 року- асистент кафедри бухгалтерського обліку Кіровоградського національного технічного університету.

Професійна активність:

• Від 11.09.2018 р.- Член Федерації професійних аудиторів, бухгалтерів та фінансистів АПК України, довідка ФАБФ АПКУ № 05/09.

Підвищення кваліфікації:

2017 р.-ПАТ «НВП «Радій», Тема: «Дослідження практичних аспектів регламентування облікової політики та ведення обліку підприємств різних видів економічної діяльності».

Участь в грантах, науково-дослідних роботах:

• НДР «Організаційні та методичні аспекти вдосконалення бухгалтерського обліку в умовах глобалізації економіки та інформатизації суспільства» підтема «Інформаційне забезпечення управління витратами у рослинництві»(01.11.12-01.12.25) – виконавець.

Відзнаки та нагороди:

Участь в авторитетних міжнародних та вітчизняних професійних форумах, конференціях, круглих столах (основні):

1. Савченко О. С., Дяченко Н. М. Організаційні та методичні складові облікової політики сільськогосподарських підприємств в частині розрахунків з бюджетом за податками та платежами // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю» 19-20 травня 2016 р. м. Кіровоград – К.: Ексклюзив – Систем, 2016. - С. 233 - 236.

2. Кононенко Л.В., Савченко О.С. Розвиток форм бухгалтерського обліку в умовах застосування інноваційних інформаційних технологій // Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 19-20 вересні 2017 р. – К.: Ексклюзив – Систем, 2017. - С. 94-97.

3. Савченко О.С., Базан О.В. Інформаційні системи в управлінні ефективністю використання техніки в сільському господарстві // Фінансово-кредитний механізм розвитку економіки та соціальної сфери: Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 24-25 травня 2018 р., м. Кропивницький. – К.: «Ексклюзив-Систем», 2018. - С. 155-157.

4. Савченко В.М., Савченко О.С., Кухаренко О.А. Облікове супроводження інвестиційної діяльності // Фінансово-кредитний механізм розвитку економіки та соціальної сфери: Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 24-25 травня 2018 р., м. Кропивницький. – К.: «Ексклюзив-Систем», 2018. - С. 153-155.

5. Савченко О.С., Брайченко Р.О. Інформаційне забезпечення управління процесом та результатами виробництва у рослинництві: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 жовтня 2018 р. – Кропивницький: Ексклюзив-Систем, 2018. – 198 с.

Публікації: Автор та співавтор наукових та навчально-методичних праць, навчальних посібників.

Монографії:

Розвиток бухгалтерського обліку в умовах глобалізації економіки та інформатизації суспільства [монографія] / О.В. Пальчук, В.М. Савченко, Н.В. Смірнова та ін.; за ред. Г.М. Давидова. – Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2017. – 243 с.

Підручники та навчальні посібники:

1. Облікова політика: навч. посіб. / Г.М. Давидов, В.М. Савченко, О.В. Пальчук, та ін.; за заг. ред. Г.М. Давидова. 2-ге вид., перероб. і доп. – Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2017. – 364 с.

Контакти:

Телефон роб.: (0522) 390-571

e-mail: b_oblik@ukr.net

 

 

© 2021 KNTU