ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Мета дисципліни: формування у студентів цілісної системи знань про майбутню професію обліковця-аналітика, засвоєнні базових понять і категорій обліково-аналітичної науки та практики з метою широкого використання здобутих знань для отримання конкурентоспроможної освіти на першому освітньо-кваліфікаційному рівні.

Завдання дисципліни: полягає у широкому ознайомленні студентів з обраним напрямом в галузі обліку, аудиту й оподаткування; формуванні сучасного економічного й обліково-аналітичного мислення та навичок для подальшого їх використання в опануванні сукупності навчальних дисциплін, що в кінцевому підсумку формують повноцінного фахівця в галузі обліку й оподаткуванні; виробленні критичного ставлення та вміння правильно орієнтуватися та використовувати теоретичні положення економічної науки та практики для успішного розв’язання поставлених завдань, отримання повноцінної освіти за обраною спеціальністю; набутті вміння орієнтуватися у мінливих умовах у галузі обліку, аудиту й оподаткування, а також застосувати отриманні знання при вирішенні конкретних ситуативних завдань, що будуть виникати в процесі навчання за обраною спеціальністю.

Предметом вивчення дисципліни: теоретичні та практичні аспекти організації професійної підготовки з урахуванням світових освітніх тенденцій.

Місце дисципліни в навчальному процесі: Враховуючи послідовність накопичення знань та інформації, дисципліна вивчається після викладання дисциплін: «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Історія та культура України», «Основи економічної теорії», «Інформатика», «Університетська та професійна освіта».

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

  • основні поняття та визначення з історії виникнення та розвитку бухгалтерського обліку;
  • сучасні вимоги до фахівців з обліку і оподаткування, нормативне регулювання бухгалтерського обліку в Україні;
  • основні положення міжнародних освітніх стандартів для професійних бухгалтерів;
  • основні вимоги до підготовки фахівців зі спеціальності «Облік і оподаткування».

Уміти:

  • правильно орієнтуватися та використовувати теоретичні положення економічної науки та практики для успішного розв`язання поставлених завдань отримання повноцінної освіти за обраною спеціальністю;
  • застосувати отримані знання у виборі пріоритетів при постановці та вирішенні конкретних практичних завдань;
  • застосовувати знання щодо вимог міжнародних освітніх стандартів для професійних бухгалтерів при професійній підготовці;
  • розрізняти професії бухгалтера за кваліфікаційними характеристиками;
  • практично використовувати отримані знання з планування кар’єрного розвитку.

Зміст дисципліни за темами:

1. Сучасний фахівець з обліку і оподаткування: формування та перспективи реалізації.
2. Організація підготовки фахівців з обліку і оподаткування.
3. Професія бухгалтера в Україні.
4. Міжнародні освітні стандарти для професійних бухгалтерів та професійні організації.
5. Професійна етика бухгалтерів і аудиторів.
6. Теоретичні основи обліку та звітності підприємств.
7. Система оподаткування в Україні.
8. Аналіз господарської діяльності.
9. Державний фінансовий контроль в Україні.
10. Теоретичні основи аудиту.
11. Внутрішній контроль і аудит в системі управління.
12. Організація бухгалтерського обліку та контролю на промислових підприємствах.
13. Організація бухгалтерського обліку та контролю в банківських установах.
14. Організація бухгалтерського обліку та контролю в бюджетних установах.

Кількість кредитів: 4 кредити ЄКТС. Загальна кількість годин - 120 год. (в т.ч. лекцій – 28 год., практичні заняття – 14 год., самостійна робота – 78 год.).

Форма контролю: залік.

© 2021 KNTU