ВНУТРІШНІЙ АУДИТ

Мета дисципліни: формування системи знань щодо теоретичних основ, методичних та організаційних засад проведення внутрішнього аудиту на підприємстві з метою формування якісного інформаційного забезпечення для ефективного корпоративного управління.

Завдання дисципліни: засвоєння навичок проведення економіко-логічного аналізу нормативної бази, що регламентує порядок здійснення господарських операцій та відображення їх в обліку та звітності підприємства; оволодіння прийомам і способам внутрішнього аудиту діяльності підприємств.

Предметом вивчення дисципліни: система методичних прийомів та процедур внутрішнього аудиту діяльності підприємств.

Місце дисципліни в навчальному процесі: вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях з теорії бухгалтерського обліку, фінансового обліку, теорії фінансово-господарського контролю, теорії аудиту, організації і методики аудиту, економічного аналізу, господарського права, економіки підприємства, фінансів, інформаційних систем і технологій в обліку.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

 • сутність, значення і роль внутрішнього аудиту у сучасних умовах господарювання, передумови його виникнення, стан та перспективи розвитку;
 • мету, завдання, функції внутрішнього аудиту, його відмінності від інших видів і форм контролю;
 • положення Міжнародних стандартів аудиту і Кодексу професійної етики внутрішніх аудиторів;
 • організаційні та методичні аспекти проведення внутрішнього аудиту на підприємстві;
 • кваліфікаційні вимоги і професійні компетенції професії внутрішнього аудитора;
 • підходи до оцінювання результатів роботи служби внутрішнього аудиту;
 • концептуальні основи внутрішнього контролю та управління ризиками підприємства;
 • особливості виконання аудиторських завдань за функціональними напрямами внутрішнього аудиту.

Уміти:

 • організовувати роботу служби внутрішнього аудиту на підприємстві;
 • розробляти Положення про службу внутрішнього аудиту, посадові інструкції внутрішніх аудиторів;
 • складати план і програму внутрішнього аудиту, інші робочі документи та узагальнювати результати виконання аудиторського завдання;
 • оцінювати стан системи внутрішнього контролю, системи управління ризиками та ефективність корпоративного управління, надавати рекомендації з їх поліпшення;
 • вирішувати завдання, які стоять перед внутрішнім аудитором - оцінювати якість інформації, що генерується в системі обліку, аналізувати її та робити обґрунтовані висновки;
 • налагоджувати ефективну систему комунікації усередині підприємства та із зовнішнім середовищем.

Зміст дисципліни за темами:

1. Сутність, значення і роль внутрішнього аудиту.
2. Законодавче і нормативно-правове регулювання діяльності служби внутрішнього аудиту.
3. Організація служби внутрішнього аудиту на підприємстві.
4. Технологія й алгоритми проведення внутрішнього аудиту.
5. Оцінювання якості роботи служби внутрішнього аудиту.
6. Внутрішній аудит системи внутрішнього контролю підприємства.
7. Роль внутрішнього аудиту в управлінні ризиками підприємства.
8. Внутрішній аудит ефективності корпоративного управління.
9. Функціональні сфери діяльності служби внутрішнього аудиту.

Кількість кредитів: 3 кредити ЄКТС. Загальна кількість годин - 90 год. (в т.ч. лекцій – 28 год., практичні заняття – 14 год., самостійна робота – 48 год.).

Форма контролю: залік.

Викладач: к.е.н., доцент Фоміна Т.В.

© 2021 KNTU