ТЕОРІЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ І АУДИТУ

Мета дисципліни: формування системи знань з теоретичних основ, методичних та організаційних положень контролю і аудиту фінансово-господарської діяльності підприємств, установ та організацій різних форм власності.

Завдання дисципліни: оволодіння знаннями щодо теоретичних основ фінансового контролю та аудиту; формування сучасного бачення місця та ролі фінансового контролю (аудиту) як функції управління; вивчення суб’єктів фінансового контролю і аудиту та їх завдань щодо забезпечення зворотного взаємозв’язку керованого об’єкту з керуючою системою.

Предметом вивчення дисципліни: теоретичні основи, методичні та організаційні положення проведення фінансово-господарського контролю і аудиту.

Місце дисципліни в навчальному процесі: вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях з економічної теорії, теорії бухгалтерського обліку, фінансового обліку, фінансів, господарського законодавства.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

  • сутність і роль фінансово-господарського контролю і аудиту у сучасних умовах господарювання, його мету, завдання та функції;
  • складові елементи системи фінансово-господарського контролю і аудиту, взаємозв’язок між ними;
  • правові засади організації та здійснення фінансово-господарського контролю і аудиту в Україні;
  • етичні принципи поведінки ревізорів;
  • види і форми фінансово-господарського контролю і аудиту;
  • методи і методичні прийоми фінансово-господарського контролю і аудиту, напрямки та порядок їх застосування.

Уміти:

  • обирати найбільш доцільні форми, методи і методичні прийоми здійснення фінансово-господарського контролю і аудиту у конкретних ситуаціях;
  • виконувати основні процедури контролю фінансово-господарської діяльності підприємств, установ та організацій;
  • аналізувати та узагальнювати результати контрольних заходів;
  • розробляти пропозиції щодо усунення виявлених недоліків, помилок і порушень у фінансово-господарській діяльності об’єктів контролю та приймати на основі цього раціональні управлінські рішення.

Зміст дисципліни за темами:

1. Сутність і роль фінансово-господарського контролю у сучасних умовах господарювання.
2. Система фінансово-господарського контролю та її правові основи.
3. Види і форми фінансово-господарського контролю.
4. Методи і методичні прийоми фінансово-господарського контролю.
5. Органи державного фінансового контролю в Україні, їх характеристика і функції.
6. Особливості організації і проведення ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства. Порядок узагальнення, розгляду та реалізації результатів ревізії.
7. Внутрішній фінансово-господарський контроль.
8. Незалежний фінансово-господарський контроль (аудит) в Україні: сутність, методика і організація.

Кількість кредитів: 4 кредити ЄКТС. Загальна кількість годин - 120 год. (в т.ч. лекцій – 28 год., практичні заняття – 14 год., самостійна робота – 48 год.).

Форма контролю: екзамен.

Викладач: к.е.н., доцент Андрощук І.І.

© 2021 KNTU