ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Мета дисципліни: формування системи знань щодо всебічного оцінювання діяльності суб’єктів господарювання, координації діяльності підприємств у відповідності з отриманими результатами проведеного аналізу, виявлення резервів раціонального використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

Завдання дисципліни: вивчення сучасних методик економічного аналізу, набуття навичок практичного застосування аналітичних прийомів і методів.

Предметом вивчення дисципліни: фінансово-господарська діяльність підприємств, причинно-наслідкові зв’язки економічних процесів та явищ.

Місце дисципліни в навчальному процесі: вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях, які були отримані студентами в процесі вивчення вищої математики, економіки підприємства, менеджменту, мікроекономіки, бухгалтерського обліку.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

  • концептуальні основи економічного аналізу, його базові прийоми та способи;
  • особливості організації економічного аналізу на підприємствах різних форм власності та організаційно-правових форм;
  • теоретичні основи здійснення систематизації, класифікації та аналізу економічних показників, які характеризують діяльність підприємства;
  • основні методики проведення аналітичного дослідження.

Уміти:

  • виконувати економічні розрахунки в ході проведення аналізу ресурсного потенціалу, фінансових результатів господарювання та фінансового стану підприємства;
  • обґрунтовано обирати прийоми та способи для проведення економічного аналізу діяльності окремих суб’єктів господарювання;
  • узагальнювати результати аналізу та розробляти на основі цього виважені управлінські рішення;
  • розраховувати внутрішні та зовнішні резерви підвищення ефективності господарювання.

Зміст дисципліни за темами:

1. Предмет, задачі, зміст економічного аналізу та його роль в управлінні підприємством.
2. Види аналізу та їх класифікація.
3. Організація аналізу та його інформаційне забезпечення.
4. Метод і методика комплексного аналізу господарської діяльності.
5. Системний підхід в аналізі господарської діяльності.
6. Традиційні способи обробки інформації в аналізі господарської діяльності підприємства.
7. Способи елімінування та їх застосування в економічному аналізі.
8. Методика виявлення та підрахунку резервів в аналізі господарської діяльності підприємства.

Кількість кредитів: 5 кредитів ЄКТС. Загальна кількість годин - 150 год. (в т.ч. лекцій – 42 год., практичні заняття – 28 год., самостійна робота – 50 год.).

Форма контролю: екзамен.

Викладач: к.е.н., доцент Лисенко А.М.

© 2021 KNTU