Спрощені та спеціальні податкові режими

Мета дисципліни: формування системи знань з організації та функціонування податкового механізму та податкової політики в умовах спрощених та спеціальних податкових режимів.

Завдання дисципліни: вивчення теоретичних та організаційних основ оподаткування в умовах спрощених та спеціальних податків режимів, набуття практичних навичок розрахунку податків в умовах спрощених та спеціальних податкових режимів.

Предметом вивчення дисципліни: податкові відносини в умовах спрощених та спеціальних податкових режимів.

Місце дисципліни в навчальному процесі: Теоретичною і методологічною базою вивчення наступні дисципліни: основи економічної теорії, правознавство та професійна діяльність, регламентування інформаційного забезпечення підприємницької діяльності, нормативно-аналітичне забезпечення податкових відносин, історія оподаткування, історія контролю та аналізу господарської діяльності, міжнародний менеджмент та професійна діяльність, глобалізація економіки та інформаційне забезпечення її розвитку, основи оподаткування.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

 • систему понять, теоретичних концепцій, інструментів та методів спеціальних та спрощених податкових режимів;
 • передумови та цілі запровадження спрощених та спеціальних податкових режимів Україні та світі;
 • види спрощених та спеціальних податкових режимів, їх особливості та функціональну спрямованість в Україні та світі;
 • законодавчу та нормативно-правову базу регламентування спрощених та спеціальних режимів;
 • умови застосування спеціальних та спрощених податкових режимів, механізм їх введення на державному рівні та переходу до їх застосування суб’єктами господарювання;
 • основні елементи та порядок розрахунку, складання звітності та сплати до бюджету податків зборів (обов’язкових платежів), передбачені різними видами спрощених та спеціальних податкових режимів.

Уміти:

 • визначати елементи спрощених та спеціальних податкових режимів, статус, права і обов’язки їх суб’єктів;
 • володіти інструментарієм та методами обґрунтування доцільності та ефективності застосування спеціальних та спрощених податкових режимів на глобальному, національному, регіональному та мікро- рівнях;
 • розуміти положення податкового законодавства в сфері спеціальних та спрощених податкових режимів;
 • розраховувати податки, збори та обов’язкові платежі, передбачені спрощеними та спеціальними податковими режимами;.
 • визначати напрями удосконалення та перспективні напрями застосування спрощених та спеціальних податкових режимів.

Зміст дисципліни за темами:

1. Мета, задачі та функції спрощених та спеціальних податкових режимів.
2. Види та класифікація спрощених та спеціальних податкових режимів.
3. Історія застосування спрощених та спеціальних податкових режимів в Україні.
4. Спрощені та спеціальні податкові режими зарубіжних країн.
5. Вільні економічні зони, суб’єкти та порядок використання пільг у вільних економічних зонах.
6. Офшорні зони, суб’єкти та порядок використання пільг в офшорних зонах.
7. Спеціальні та спрощені податкові режими за видами економічної діяльності.
8. Спрощена система оподаткування сільськогосподарських товаровиробників.
9. Спрощені системи оподаткування суб’єктів малого бізнесу.

Кількість кредитів: 3 кредити ЄКТС. Загальна кількість годин - 90 год. (в т.ч. лекцій – 28 год., практичні заняття – 14 год., самостійна робота – 48 год.).

Форма контролю: залік.

Викладач: к.е.н., доцент Фоміна Т.В.

© 2021 KNTU