СИСТЕМА ТЕХНОЛОГІЙ

Мета дисципліни: надання знань і навичок з аналізу технологічних процесів галузей народного господарства України та пріоритетних напрямів їх розвитку,а також з найбільш перспективних технологічних процесів необхідні економісту і для здійснення інноваційної діяльності, що повинна спрямована на ефективне використання та підтримку високотехнологічних виробництв.

Завдання дисципліни: засвоєння студентами знань з технології і організації технологічних і виробничих процесів в різних галузях народного господарства, вибір і обґрунтування ефективних шляхів розвитку галузей народного господарства, раціонального використання ресурсів та резервів.

Предметом вивчення дисципліни: сукупність знань з технології і організації технологічних і виробничих процесів в різних галузях народного господарства.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

  • технологічні основи виробництва різних видів продукції;
  • закономірності і тенденції розвитку галузей промисловості та інноваційних технологій, які допоможуть економісту прийняти правильне рішення при оперуванні економічними і технічними категоріями та цифрами;
  • сучасний стан енергетичної і сировинної бази України, її пріоритетні напрямки розвитку та її розширення;
  • чітке уявлення про організацію виробництва, систему постановки продукції на виробництво, технічної та науково-технічної документації;
  • сенс технологічних процесів виробництва найважливіших видів продукції та вплив їх параметрів на формування техніко-економічних показників виробництва.

Уміти:

  • аналізувати господарську діяльність підприємств і спрямовувати її на оптимізації техніко-економічних показників;
  • прийняти правильне рішення при оперуванні економічними і технічними категоріями та цифрами;
  • вибирати оптимальні види технологічних процесів переробки сировини, використання палива, вироблення енергії, визначати ефективні напрямки науково-технічного прогресу;
  • правильно зорієнтуватись у виборі технології виготовлення продукції з економічної точки зору (собівартість продукції: витрати електроенергії, амортизація обладнання).

Зміст дисципліни за темами:

1. Технологія як наука, її методи, зміст та завдання. Промислові технології і технологічні процеси.
2. Добувна промисловістьта виробництво коксопродуктів.
3. Технологія видобування нафти, природного газу.
4. Загальна характеристика виробництва електроенергії, енергія в технологічних процесах.
5. Металургія, стан, проблеми, продукція.
6. Технологія виробництва машин та устаткування.
7. Технологія хімічних виробництв та нафтоперероблення.
8. Деревообробна промисловість.
9. Технологія будівельних матеріалів та виробів.
10. Технологія перероблення сільськогосподарської продукції та харчової промисловості.

Кількість кредитів: 4 кредити ЄКТС. Загальна кількість годин - 120 год. (в т.ч. лекцій – 28 год., практичні заняття – 14 год., самостійна робота – 48 год.).

Форма контролю: екзамен.

© 2021 KNTU