ПРАВОЗНАВСТВО ТА ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Мета дисципліни: формування системи знань з теорії держави і права та його провідних галузей, правового регулювання економіки, юридичного забезпечення підприємницької та господарської діяльності.

Завдання дисципліни: вивчення проблем становлення правової системи України, правового забезпечення створення громадянського суспільства, економічної різноманітності, демократичної, соціальної, правової держави, ознайомлення з порядком вирішення господарських спорів, розгляду цивільних, адміністративних та кримінальних справ; ознайомлення з механізмом захисту прав і свобод людини і громадянина, формування вмінь та навичок користування нормативно-правовими актами; формування правової свідомості та правової культури.

Предметом вивчення дисципліни: право як регулятор суспільних відносин у різних сферах суспільного життя.

Місце дисципліни в навчальному процесі: вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях таких дисциплін, як "Філософія", "Політологія" та "Соціологія".

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

  • передумови виникнення держави і права;
  • основи конституційного, адміністративного, цивільного, господарського, сімейного, житлового, трудового та кримінального права;
  • поняття та функції, систему, галузі та інститути права;
  • сукупність базових навичок, необхідних для здійснення діяльності в галузі права;
  • відмінності між знаннями в галузі права і професійними навичками юриста, а також їх взаємозв'язок і взаємозумовленість.

Уміти:

  • орієнтуватися в основах права;
  • застосовувати на практиці основні норми права;
  • застосовувати отримані знання в практичній діяльності.

Зміст дисципліни за темами:

1. Основні категорії та поняття професійної діяльності.
2. Професійні навички юриста, можливості їх застосування, способи їх формування.
3. Основи теорії держави і права.
4. Конституційне право.
5. Адміністративне право.
6. Фінансове право.
7. Банківське право.
8. Цивільне право.
9. Сімейне право.
10. Трудове право.
11. Основи соціального законодавства.
12. Аграрне, земельне та екологічне право.
13. Кримінальне право.
14. Міжнародне право.
15. Судові та правоохоронні органи України.
16. Вирішення господарських спорів.
17. Розгляд цивільних, адміністративних, кримінальних справ.

Кількість кредитів: 4 кредити ЄКТС. Загальна кількість годин - 120 год. (в т.ч. лекцій – 28 год., практичні заняття – 14 год., самостійна робота – 48 год.).

Форма контролю: екзамен.

© 2021 KNTU