ПОДАТКОВІ СИСТЕМИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Мета дисципліни: формування системи теоретичних та практичних знань щодо особливостей податкових систем у різних країнах світу з різною економічною спрямованістю: командно-адміністративною або ринковою, а також щодо організації та функціонування податкових систем держав світу в межах їх податкової політики.

Завдання дисципліни: оволодіння теоретичними знаннями щодо сутності та функціонування податкових систем різних країн світу, їх особливостей; набуття вмінь щодо розмежування податкових систем в залежності від адміністративно-політичного устрою держави.

Предметом вивчення дисципліни: фінансові відносини, що виникають на різних рівнях економічної системи між державою, юридичними та фізичними особами у зарубіжних країнах.

Місце дисципліни в навчальному процесі: вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях з економічної теорії, фінансів, правознавства, історії та основ оподаткування, податкової системи, податкової системи України, правового регулювання фінансово-господарської діяльності, теорії фінансового контролю та аудиту, державного фінансового контролю.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

 • принципи організації сучасних податкових систем різних країн світу;
 • роль і місце податкових систем різних країн світу у системі міжнародних економічних зв’язків;
 • основні тенденції побудови й розвитку податкових систем розвинених країн світу;
 • основні риси прямого оподатковування в закордонних країнах;
 • основні риси непрямого оподатковування в закордонних країнах;
 • особливості спеціальних режимів оподатковування в податкових системах країн світу;
 • основні риси організації адміністрування податків у зарубіжних країнах вміння;
 • можливі напрямки удосконалення податкової політики у різних країнах.

Уміти:

 • визначати типи податкової політики зарубіжних країн;
 • аналізувати основні напрямки податкових реформ в різних країнах світу;
 • аналізувати особливості функціонування та напрямки розвитку податкових систем розвинених країн миру;
 • виявляти можливість адаптації світової практики оподатковування до вітчизняних умов;
 • володіти категоріальним апаратом оподаткування;
 • володіти економічними законами щодо формування та реалізації процесу оподаткування у державі;
 • об’єктивно та грамотно оцінювати податкові відносини у різних країнах світу.

Зміст дисципліни за темами:

1. Загальні принципи формування, функціонування та розвитку податкових систем у країнах з розвинутою ринковою економікою. Типологія податкової політики.
2. Характеристика податкової статистики зарубіжних країн.
3. Співвідношення прямого і непрямого оподаткування у зарубіжних країнах.
4. Особливості функціонування податкових систем федеративних держав (на прикладі США).
5. Особливості функціонування податкових систем федеративних держав (на прикладі Німеччини).
6. Особливості функціонування податкових систем унітарних держав (на прикладі Японії).
7. Особливості функціонування податкових систем унітарних держав (на прикладі Китаю).

Кількість кредитів: 3 кредити ЄКТС. Загальна кількість годин - 90 год. (в т.ч. лекцій – 28 год., практичні заняття – 14 год., самостійна робота – 48 год.).

Форма контролю: залік.

Викладач: к.е.н., доцент Фоміна Т.В.

© 2021 KNTU