ПОДАТКОВЕ ПРАВО

Мета дисципліни: розкрити зміст поняття податкового права як самостійної галузі права в умовах реформування податкової системи України, його роль та місце як необхідного правового інструмента регулювання фінансових відносин; сформувати систему теоретичних знань з курсу «Податкове право» та практичних навичок щодо вирішення ситуацій у застосуванні податкового законодавства, уміння використовувати правові засоби регламентації виконання податкових зобов’язань.

Завдання дисципліни:
 • ознайомлення із загальними засадами оподаткування;
 • вивчення теорії податкового права;
 • вивчення джерел податкового права та практики їх застосування;
 • набуття вмінь щодо використання норм податкового права під час аналізу практичних ситуацій.

Предметом вивчення дисципліни: відносини, що виникають із приводу відчуження частини знову створеної вартості в грошовій формі, її вилучення та перерозподіл для фінансування державних витрат.

Місце дисципліни в навчальному процесі: Дисципліна «Податкове право» перебуває у тісному взаємозв’язку з іншими галузями права: конституційним, адміністративним, фінансовим, цивільним тощо. Зв’язок податкового права із конституційним простежується через встановлення конституційно-правових принципів, що знаходять свій подальший розвиток у податковому законодавстві. Податкове та адміністративне право зближує схожість методу правового регулювання. Більш того, у певних випадках норми адміністративного права виступають в якості загальних щодо податково-правових норм. Це зумовлено тим, що оподаткування представляє собою частину системи державного управління. Податкове, як і цивільне право, регулює майнові відносини, пов’язані з інститутом власності.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

 • теоретичні засади та базові поняття у галузі податкового права;
 • основні юридичні принципи податкової політики держави, форми та методи її реалізації;
 • основні інститути, категорії та поняття податкового права;
 • сучасні аспекти у теорії податків;
 • показники ефективності податкової системи;
 • основні напрями сучасної податкової політики держави;
 • види відповідальності за порушення податкового законодавства;
 • зміст нового законодавства у галузі регулювання податкових правовідносин та його специфічні особливості.

Уміти:

 • вільно користуватися нормативним матеріалом з теми курсу та застосовувати його у конкретних ситуаціях;
 • орієнтуватися у системі податків та зборів, встановлених Податковим кодексом України;
 • правильно тлумачити юридичні факти податкового права та застосовувати на практиці отримані знання;
 • вирішувати задачі з податкового права;
 • шукати, відбирати, аналізувати та застосовувати нормативно-правові акти для вирішення конкретних питань юридичного характеру у своїй професійній практичній діяльності.

Зміст дисципліни за темами:

1. Податок як економіко-правова категорія. Становлення та розвиток оподаткування.
2. Основні положення теорії податкового права. Податкове законодавство.
3. Податкові правовідносини та податково-правові норми.
4. Правові основи податкової системи України.
5. Організаційно-правові засади здійснення податкового контролю в Україні.
6. Гарантії забезпечення виконання податкового зобов’язання і погашення податкового боргу.
7. Правове регулювання сплати мита.
8. Правове регулювання сплати акцизного податку.
9. Правове регулювання сплати податку на додану вартість.
10. Правове регулювання сплати податку на прибуток.
11. Правові основи оподаткування податком на доходи фізичних осіб.
12. Правове регулювання сплати інших прямих податків в Україні.
13. Правове регулювання стягнення місцевих податків та зборів в Україні.
14. Правові гарантії забезпечення фінансової дисципліни у податкових правовідносинах. Податковий контроль.
15. Правові основи гарантії охорони і захисту прав і законних інтересів платників податків.

Кількість кредитів: 3 кредити ЄКТС. Загальна кількість годин - 90 год. (в т.ч. лекцій – 28 год., практичні заняття – 14 год., самостійна робота – 48 год.).

Форма контролю: залік.

Викладач: к.е.н., доцент Магопець О.А.

© 2021 KNTU