ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА

Мета дисципліни: оволодіння знаннями з норм етичної поведінки професійних бухгалтерів та аудиторів.

Завдання дисципліни: в результаті вивчення Кодексу етики професійних бухгалтерів набуття студентами навичок, щоб найпростіші моральні норми стали їх внутрішньою потребою у бухгалтерський або аудиторський діяльності, набули форму схильностей, звичок особи та виконувались без зовнішнього та внутрішнього примушення.

Предметом вивчення дисципліни: професійно-етичні норми поведінки бухгалтерів та аудиторів.

Місце дисципліни в навчальному процесі: вивчення дисципліни є основою для успішного вивчення студентами дисциплін циклу професійної та практичної підготовки, формування майбутнього фахівця з високими моральними принципами.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

  • фундаментальні принци: порядності, об'єктивності, професійної компетентності, конфіденційності,
  • правила професійної поведінки та дотримання технічних стандартів.

Уміти:

  • бути чесним і відвертим при наданні професійних послуг;
  • готувати інформацію, яка повинна бути об'єктивна і неупереджена;
  • виконувати роботу з належною ретельністю і компетентністю;
  • дотримуватися конфіденційності інформації у процесі її надання;
  • у своїй діяльності бухгалтер повинен підтримувати репутацію професії, цінити її.

Зміст дисципліни за темами:

1. Сутність професійної етики бухгалтера.
2. Професійні організації бухгалтерів.
3. Вступ та фундаментальні принципи Кодексу етики професійних.
4. Дотримання фундаментальних принципів Кодексу.
5. Етика штатних професійних бухгалтерів.
6. Етика професійних бухгалтерів-практиків та аудиторів.

Кількість кредитів: 4 кредити ЄКТС. Загальна кількість годин - 120 год. (в т.ч. лекцій – 28 год., практичні заняття – 14 год., самостійна робота – 78 год.).

Форма контролю: залік.

© 2021 KNTU