ОБЛІК ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мета дисципліни: допомогти майбутнім фахівцям опанувати теорію і практику ведення бухгалтерського обліку на підприємствах різних видів економічної діяльності з урахуванням особливостей їх технології і організації виробничого процесу.

Завдання дисципліни: формування необхідних теоретичних знань та практичних навичок, які дають змогу ефективно використовувати на практиці вміння працювати з документами; збирати, узагальнювати, систематизувати, зберігати та представляти інформацію на підприємствах різних видів економічної діяльності на рівні, який відповідав би вимогам підготовки висококваліфікованих фахівців.

Предметом вивчення дисципліни: господарські операції підприємств різних видів економічної діяльності.

Місце дисципліни в навчальному процесі: Вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях фінансового обліку, управлінського обліку, організації бухгалтерського обліку, регламентування інформаційного забезпечення підприємницької діяльності.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

  • особливості нормативної регламентації, організації та методики ведення обліку у сільському господарстві;
  • особливості нормативної регламентації, організації та методики ведення обліку у будівництві;
  • особливості нормативної регламентації, організації та методики ведення обліку на автотранспортних підприємствах;
  • особливості нормативної регламентації, організації та методики ведення обліку в торгівлі;
  • особливості нормативної регламентації, організації та методики ведення обліку у закладах ресторанного господарства.

Уміти з урахуванням галузевих особливостей підприємств:

  • документально оформляти господарські операції;
  • згідно відповідних галузевих нормативних документів вести облік виробничих затрат і калькулювати собівартість продукції (робіт, послуг);
  • вести синтетичний та аналітичний облік господарської діяльності підприємства у відповідних регістрах;
  • визначати фінансовий результат діяльності;
  • складати фінансову звітність підприємства.

Зміст дисципліни за темами:

1. Галузевий аспект побудови бухгалтерського обліку.
2. Особливості обліку торговельних підприємств.
3. Галузеві особливості організації обліку підприємств ресторанного господарства.
4. Бухгалтерський облік на автотранспортних підприємствах.
5. Особливості діяльності та побудови обліку у сільському господарстві.
6. Облік біологічних активів.
7. Особливості обліку в будівництві.

Кількість кредитів: 3 кредити ЄКТС. Загальна кількість годин - 90 год. (в т.ч. лекцій – 28 год., практичні заняття – 14 год., самостійна робота – 48 год.).

Форма контролю: залік.

© 2021 KNTU