ОБЛІК У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Мета дисципліни: набуття студентами необхідних знань та практичних навичок з обліку в зарубіжних країнах з урахуванням загальноприйнятих принципів та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. При вивченні дисципліни навчальний процес спрямовано на вивчення широкого кола загальних питань, фінансового та управлінського обліку зарубіжних країн з розвинутою ринковою економікою.

Завдання дисципліни: вивчення теорії і практики фінансового та управлінського обліку в зарубіжних країнах; набуття вмінь використання передового зарубіжного досвіду в галузі організації обліку, аналізу та контролю з урахуванням чинного українського законодавства.

Предметом вивчення дисципліни: активи, джерела їх формування і процеси господарської діяльності в країнах з високорозвинутою ринковою економікою.

Місце дисципліни в навчальному процесі: вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях дисциплін: бухгалтерський облік, фінансовий облік, глобалізація економіки та інформаційне забезпечення її розвитку, регламентування інформаційного забезпечення підприємницької діяльності.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

  • основоположні принципи покладені в основу побудови національних систем обліку в найбільш розвинутих країнах світу;
  • особливості формування фінансової звітності та її інтерпретацію за різними обліковими системами;
  • особливості методики та організації обліку фінансових активів, матеріальних оборотних активів, довгострокових активів, власного капіталу;
  • специфіку інформаційного забезпечення внутрішньогосподарського менеджменту у різних країнах.

Уміти:

  • відображати на рахунках бухгалтерського обліку операції надходження та вибуття активів та зобов’язань;
  • визначати фінансовий результат від основної діяльності, а також фінансових та інвестиційних операцій;
  • складати основні форми фінансової звітності відповідно до національних стандартів країн з розвинутою ринковою економікою.

Зміст дисципліни за темами:

1. Загальноприйняті принципи і національні системи обліку.
2. Фінансова звітність, її зміст та інтерпретація за різними обліковими системами.
3. Облік фінансових активів.
4. Облік матеріальних оборотних активів.
5. Облік довгострокових активів.
6. Облік власного капіталу.
7. Особливості інформаційного забезпечення внутрішньо-господарського менеджменту у різних країнах.

Кількість кредитів: 3 кредити ЄКТС. Загальна кількість годин - 90 год. (в т.ч. лекцій – 28 год., практичні заняття – 14 год., самостійна робота – 48 год.).

Форма контролю: залік.

© 2021 KNTU