ОБЛІК ТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ

Мета дисципліни: формування у студентів ґрунтовної системи знань і практичних навичок з питань здійснення, обліку та оподаткування операцій торговельної діяльності.

Завдання дисципліни:
 • вивчення основ організації господарсько-торговельної діяльності в Україні;
 • дослідження особливостей формування облікової політики торговельних підприємств;
 • набуття навичок щодо документального оформлення операцій на підприємствах оптової торгівлі, відображення їх на бухгалтерських рахунках та складання необхідних форм звітності;
 • набуття навичок щодо документального оформлення операцій на підприємствах роздрібної торгівлі, відображення їх на бухгалтерських рахунках та складання необхідних форм звітності.

Предметом вивчення дисципліни: принципи,методи, способи та прийоми ведення бухгалтерського обліку торговельних підприємств.

Місце дисципліни в навчальному процесі: вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях фінансового обліку, управлінського обліку, аудиту, організації бухгалтерського обліку, менеджменту, фінансів, права.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

 • законодавчу базу України в сфері регулювання торговельної діяльності;
 • законодавче регламентування організації та ведення обліку діяльності підприємств торгівлі;
 • порядок організації та ведення обліку основних господарських процесів торговельного підприємства: постачання та зберігання товарів, реалізації товарів та формування фінансових результатів;
 • елементи облікової політики, що визначають методику обліку товарних запасів та альтернативні варіанти їх реалізації.

Уміти:

 • користуватись нормативними актами та інструкційними матеріалами, які регламентують торговельну діяльність;
 • складати первинні бухгалтерські документи з обліку товарних операцій;
 • відображати господарські операції торговельних підприємств на рахунках бухгалтерського обліку;
 • використовувати дані обліку для прийняття ефективних управлінських рішень в сфері управління торговельним підприємством.
 • правильно розраховувати суми належних до сплати податків і складати фінансову звітність;
 • вміти вирішувати практичні ситуації, які виникають в обліку торговельних підприємств та аналізувати їх.

Зміст дисципліни за темами:

1. Особливості організації торговельної діяльності.
2. Облік надходження та оприбуткування товарів і тари в оптовій торгівлі.
3. Облік реалізації товарів в оптовій торгівлі.
4. Облік товарних операцій в роздрібній торгівлі.
5. Облік реалізації товарів в роздрібній торгівлі.
6. Облік доходів, витрат і фінансових результатів торговельних підприємств.
7. Звітність торговельних підприємств.

Кількість кредитів: 3 кредити ЄКТС. Загальна кількість годин - 90 год. (в т.ч. лекцій – 28 год., практичні заняття – 14 год., самостійна робота – 48 год.).

Форма контролю: залік.

© 2021 KNTU