ОСНОВИ ОПОДАТКУВАННЯ

Мета дисципліни: формування системи знань щодо сутності податків і оподаткування, їх місця і ролі у системі економічних важелів розвитку ринкової економіки, взаємозв’язку оподаткування з іншими аспектами економічної політики держави.

Завдання дисципліни:
 • засвоєння основних знань про економічну сутність податків, принципи і функції оподаткування;
 • вивчення та аналіз класифікації податків;
 • засвоєння базових знань щодо побудови системи оподаткування та елементів податку як економічної категорії;
 • ознайомлення та аналіз оподаткування в зарубіжних країнах;
 • вивчення сутності податкової політики;
 • аналіз та оцінка відносини, що виникають між платниками та державою в процесі оподаткування.

Предметом вивчення дисципліни є : сукупність теоретичних та практичних питань з основ оподаткування.

Місце дисципліни в навчальному процесі: вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях історії економічних вчень, економічної теорії, макро- та мікроекономіки.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

 • національні особливості оподаткування;
 • сенс існування податків та їх роль для економіки держави;
 • місце та роль оподаткування у фінансовій системі будь-якої країни;
 • основні принципи, норми і правила оподаткування в їх історичній послідовності;
 • природу, види й функції податків в цілому;
 • основні елементи податків та принципи побудови системи оподаткування;
 • основні принципи, норми і правила міжнародного та подвійного оподаткування.

Уміти:

 • аналізувати різні аспекти правовідносин у сфері оподаткування;
 • визначати типи податкових систем та їх вплив на економіку держави;
 • оцінювати та аналізувати наслідки податкових реформ.

Зміст дисципліни за темами:

1. Роль податків в державі, суспільстві, економіці.
2. Класифікація податків та її завдання.
3. Елементи податку як економічної категорії
4. Теоретичні основи побудови податкових систем
5. Податкова політика.
6. Перекладення податків та ухилення від сплати податків.
7. Державне регулювання податкових систем.
8. Концептуальні засади проведення податкових реформ
9. Оптимізація податкових платежів.
10. Податкове планування.
11. Податкове адміністрування, як невід’ємний атрибут податкової системи.
12. Міжнародні податки: концепція та перспектива.
13. Подвійне оподаткування.

Кількість кредитів: 3 кредити ЄКТС. Загальна кількість годин - 90 год. (в т.ч. лекцій – 28 год., практичні заняття – 14 год., самостійна робота – 48 год.).

Форма контролю: залік.

Викладач: к.е.н., доцент Черновол О.М.

© 2021 KNTU