ОБҐРУНТУВАННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ І ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ

Мета дисципліни: формування системи знань і навичок стосовно обґрунтування фінансово-господарських рішень з точки зору ризиків та ступеня невизначеності.

Завдання дисципліни: оволодіння знаннями щодо принципів обґрунтування різних видів фінансово-господарських рішень, методичних підходів щодо аналізу ризику та управління ним; набуття навичок самостійно здійснювати аналіз, ідентифікацію та оцінювання ризику, в тому числі з використанням інформаційних технологій.

Предметом вивчення дисципліни: фінансово-господарські рішення та пов’язані з ними ризики на підприємстві.

Місце дисципліни в навчальному процесі: вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях макроекономіки, мікроекономіки, економіки підприємства, менеджменту, економічного аналізу, оптимізаційних методів та моделей, економетрики, статистики.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

 • понятійний та категорійний апарат щодо обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків на підприємстві;
 • економічну сутність та основні види господарських рішень;
 • основні принципи та підходи до обґрунтування господарських рішень у різних умовах функціонування підприємства (визначеності, невизначеності, ризику);
 • критерії якості та ефективності обґрунтування господарських рішень;
 • технологію розробки та прийняття оптимальних господарських рішень;
 • сучасні економіко-математичні методи та моделі обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків;
 • природу виникнення невизначеності та ризиків, їх різновиди і вплив на якість господарських рішень;
 • теоретичні аспекти ризик-менеджменту;
 • напрями регулювання та методи зниження підприємницьких ризиків.

Уміти:

 • проводити ідентифікацію та аналіз ключових проблем на підприємстві;
 • обґрунтовано визначати оптимальні форми подання та реалізації господарських рішень;
 • оцінювати рівень ризику підприємницької діяльності з використанням економіко-математичних методів;
 • проводити прогнозування та аналіз господарських рішень;
 • застосовувати економіко-математичні методи та моделі в процесі розробки і прийняття господарських рішень;
 • здійснювати обґрунтований вибір оптимального господарського рішення на підставі критеріїв в умовах визначеності, невизначеності та ризиків;
 • здійснювати комплексне оцінювання підприємницьких ризиків із застосуванням сучасних програмних засобів.

Зміст дисципліни за темами:

1. Суть та характеристика фінансово-господарських рішень.
2. Технологія прийняття та методичні основи фінансово-господарських рішень.
3. Прогнозування, обґрунтування фінансово-господарських рішень та оцінювання їх ефективності.
4. Невизначеність як першопричина ризику підприємницької діяльності та критерії прийняття рішень в умовах невизначеності.
5. Теорія корисності та її застосування у процесах прийняття рішень.
6. Підприємницькі ризики та їх вплив на прийняття фінансово-господарських рішень.
7. Прийняття фінансово-господарських рішень за умов ризику та в конфліктних ситуаціях.
8. Якісне та кількісне оцінювання підприємницьких ризиків.
9. Ризик-менеджмент.

Кількість кредитів: 3 кредити ЄКТС. Загальна кількість годин - 90 год. (в т.ч. лекцій – 28 год., практичні заняття – 14 год., самостійна робота – 48 год.).

Форма контролю: залік.

Викладач: к.е.н., доцент Пугаченко О.Б.

© 2021 KNTU