ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОБЛІК В МАЛОМУ БІЗНЕСІ

Мета дисципліни: формування знань про створення та функціонування суб’єктів малого підприємництва, раціональну організацію облікового процесу на малих підприємств та формування звітності.

Завдання дисципліни: забезпечити необхідний рівень теоретичних знань та практичних навичок щодо інформаційного забезпечення управління та формування звітності суб’єктами малого підприємництва.

Предметом вивчення дисципліни: організація малого підприємництва,принципи, методи, способи та прийоми ведення обліку і формування звітності суб’єктів малого підприємництва.

Місце дисципліни в навчальному процесі: Теоретичною і методологічною базою вивчення є наступні дисципліни: політична економія, мікроекономіка, регламентування інформаційного забезпечення підприємницької діяльності, менеджмент, економіка підприємства, бухгалтерський облік, організація обліку у фермерських господарствах.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

  • законодавче – регламентування функціонування суб'єктів малого підприємництва та оподаткування результатів їх діяльності;
  • нормативно-правову базу ведення обліку та формування звітності суб'єктів малого бізнесу;
  • альтернативні варіанти організації та методики ведення обліку та формування фінансової звітності малими підприємствами;
  • альтернативні варіанти оподаткування та облікового забезпечення формування податкової звітності малими підприємствами;
  • основи інформаційного забезпечення внутрішньогосподарського менеджменту малих підприємств.

Уміти:

  • працювати з первинними документами та регістрами обліку з використанням спрощеного Плану рахунків та облікових регістрів, формувати графіки документообороту суб'єктів малого бізнесу;
  • здійснювати бухгалтерські записи з використанням спрощеного Плану рахунків по відображенню господарських операцій та формуванню доходів і витрат суб'єктів малого підприємництва;
  • складати податкову, статистичну та фінансову звітність підприємств малого бізнесу;
  • пропонувати ефективні заходи підвищення ефективності господарювання на основі інформації про результати діяльності малого підприємства.

Зміст дисципліни за темами:

1. Сучасний стан та напрями розвитку малого підприємництва в Україні та світі. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності суб’єктами малого підприємництва.
2. Облік і звітність суб’єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб.
3. Організаційні особливості та методи і форми ведення обліку суб’єктами малого підприємництва – юридичними особами. Нормативна регламентація формування фінансової звітності суб’єктами малого підприємництва.
4. Особливості обліку активів, власного капіталу та зобов’язань та їх представлення у звітності за вимогами П(С)БО 25.
5. Особливості обліку витрат, доходів, фінансових результатів та їх представлення у звітності за вимогами П(С)БО 25.
6. Статистична звітність суб’єктів малого підприємництва.
7. Інформаційне забезпечення формування податкової та соціальної звітність малих підприємств.

Кількість кредитів: 3 кредити ЄКТС. Загальна кількість годин - 90 год. (в т.ч. лекцій – 28 год., практичні заняття – 14 год., самостійна робота – 32 год.).

Форма контролю: екзамен.

© 2021 KNTU