НОРМАТИВНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ ВІДНОСИН

Мета дисципліни: формування комплексу професійних знань про систему чинних нормативно-правових актів, що регламентують відносини у сфері справляння податків та зборів.

Завдання дисципліни: вивчення нормативно-правових актів, які регламентують діяльність суб’єктів податкових відносин, визначають порядок їх регулювання, набуття навичок застосування нормативно-правових актів при вирішенні практичних ситуацій.

Предметом вивчення дисципліни: законодавчо-нормативна база, що регулює відносини у сфері справляння податків і зборів.

Місце дисципліни в навчальному процесі: вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях дисциплін: економіка підприємств, фінанси підприємств, регламентування інформаційного забезпечення підприємницької діяльності, податкова система.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

 • систему понять, теоретичних концепцій, інструментів та методів нормативно-аналітичного забезпечення податкових відносин;
 • основи організації та регулювання податкових відносин;
 • технологію регулювання податкових відносин на мікро-, мезо та макроекономічному рівнях;
 • специфіку функціонування податків (загальнодержавних, місцевих), зборів та мита в національній податковій системі;
 • теоретичні положення податкового законодавства;
 • нормативно-аналітичне забезпечення справляння окремих видів податків і зборів;
 • порядок проведення податкових розрахунків, складання звітності та сплати до бюджету податків і зборів, що становлять податкову систему України;
 • правові засади притягнення до відповідальності суб’єктів податкових відносин за порушення чинного податкового законодавства.

Уміти:

 • визначати структуру і зміст податкових відносин, статус, права і обов’язки їх учасників;
 • володіти інструментарієм та методами нормативно-аналітичного забезпечення податкових відносин;
 • розуміти положення податкового законодавства й застосовувати їх у системі регулювання податкових відносин;
 • нараховувати окремі податки і збори, заповнювати і вести регістри податкового обліку та податкової звітності.
 • застосовувати окремі елементи оподаткування в розрізі кожного податку, збору з метою ефективного регулювання податкових відносин.

Зміст дисципліни за темами:

1. Сутність нормативних актів та їх роль у регулюванні податкових відносин.
2. Поняття податкових відносин та їх нормативне регулювання.
3. Процес справляння податкових платежів в Україні та його нормативне забезпечення.
4. Нормативно-аналітичне забезпечення справляння податку з доходів фізичних осіб.
5. Нормативно-аналітичне забезпечення справляння податку на прибуток підприємств.
6. Нормативно-аналітичне забезпечення справляння податку на додану вартість.
7. Нормативно-аналітичне забезпечення справляння акцизного податку.
8. Нормативно-аналітичне забезпечення справляння ресурсних та рентних платежів. 9. Нормативно-аналітичне забезпечення справляння місцевих податків і зборів.
10. Нормативно-аналітичне забезпечення справляння податку на майно та податку за землю.
11. Особливості нормативно-аналітичного забезпечення функціонування спеціальних податкових режимів.
12. Нормативно-аналітичне забезпечення справляння єдиного соціального внеску.
13. Нормативно-аналітичне забезпечення справляння митних платежів.
14. Адаптація податкового законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

Кількість кредитів: 3 кредити ЄКТС. Загальна кількість годин - 90 год. (в т.ч. лекцій – 28 год., практичні заняття – 14 год., самостійна робота – 48 год.).

Форма контролю: залік.

Викладач: к.е.н., доцент Магопець О.А.

© 2021 KNTU