МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ І ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Мета дисципліни: формування системи теоретичних знань і практичних навичок з управління діяльністю міжнародних корпорацій, реалізація в цих господарських формуваннях основних функцій менеджменту - планування, організації, управління персоналом, комунікації, мотивації, керівництва, контролю; формування уявлень про професійні навички обліково-аналітичного працівника.

Завдання дисципліни: формування у студентів компетентності щодо сучасних теоретичних основ і середовища міжнародного менеджменту, сучасних технологій управління міжнародними корпораціями, методів розв'язання ними ключових проблем розвитку в умовах глобалізації економіки; формування вмінь застосовувати методи та інструментарій міжнародного менеджменту на українських підприємствах.

Предметом вивчення дисципліни: відносини, які виникають на рівні окремих суб’єктів світового господарства з приводу формування та реалізації системи управління міжнародною економічною діяльністю підприємств (організацій) в умовах динамічного ринкового середовища.

Місце дисципліни в навчальному процесі: вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях макроекономіки, мікроекономіки, міжнародної економіки, бухгалтерського обліку, економічного аналізу, менеджменту, фінансів.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

 • характеристики професійних навичок обліково-аналітичного працівника;
 • концептуальні основи міжнародного менеджменту, його значення та вплив на ефективність діяльності підприємства;
 • сутність і складові міжнародного менеджменту, його еволюцію, зв'язок з бізнесом і сферу використання в Україні;
 • сучасну методологію та інструментарій міжнародного менеджменту;
 • функції та механізми міжнародного менеджменту.

Уміти:

 • давати оцінку стану і тенденцій розвитку міжнародних корпорацій;
 • робити опис та аналіз середовища діяльності міжнародних компаній з урахуванням особливостей країн їх діяльності;
 • враховувати особливості реалізації основних функцій менеджменту в практиці управління міжнародними корпораціями за умов багатонаціонального середовища;
 • застосовувати сучасні методи та інструменти розв'язання міжнародними корпораціями ключових технологічних, фінансових, торговельних, інвестиційних проблем;
 • розробляти основні напрями підвищення рівня соціальної відповідальності міжнародних корпорацій;
 • оцінювати перспективи і обмеження у розвитку глобального менеджменту;
 • використовувати сучасні інструменти міжнародного менеджменту в діяльності українських підприємств.

Зміст дисципліни за темами:

1. Суть і характерні риси міжнародного менеджменту.
2. Середовище міжнародного менеджменту.
3. Основні категорії та поняття професійної діяльності.
4. Професійна діяльність обліково-аналітичного працівника.
5. Прийняття рішень у міжнародних корпораціях.
6. Управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях.
7. Керівництво і комунікації в міжнародних корпораціях.
8. Контроль і звітність у міжнародних корпораціях.
9. Етика і соціальна відповідальність міжнародних корпорацій.

Кількість кредитів: 4 кредити ЄКТС. Загальна кількість годин - 120 год. (в т.ч. лекцій – 28 год., практичні заняття – 14 год., самостійна робота – 48 год.).

Форма контролю: екзамен.

© 2021 KNTU