МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЦІЛЬОВИХ СОЦІАЛЬНИХ ФОНДІВ

Мета дисципліни: формування системи знань про фінансовий механізм функціонування цільових страхових фондів на Україні.

Завдання дисципліни: вивчення особливостей становлення та розвитку фондів соціального страхування на Україні та в зарубіжних країнах, механізму формування та використання коштів цільових соціальних фондів; набуття практичних навиків нарахування єдиного соціального внеску та подачі звітності до цільових соціальних фондів.

Предметом вивчення дисципліни: фінансово-економічні відносини, що виникають в процесі функціонування цільових фондів соціального страхування.

Місце дисципліни в навчальному процесі: вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях дисциплін: макроекономіка, фінанси, гроші і кредит, історія оподаткування.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

 • нормативно – законодавче регулювання загальнообов’язкового соціального страхування в Україні;
 • порядок нарахування єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування страховиками України;
 • порядок нарахування різних видів допоміг соціального характеру за рахунок Фондів соціального страхування у зв’язку тимчасовою втратою працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків та виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;
 • порядок заповнення звітності до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • відповідальність за порушення діючого законодавства з питань загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Уміти:

 • проводити розрахунок допомоги по тимчасовій втрати працездатності;
 • визначати клас професійного ризику виробництва залежно від виду економічної діяльності страховика;
 • виконати розрахунок штрафних санкцій та пеню за порушення законодавства з питань загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • оформлювати основні документи та звітність, які подаються до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • здійснювати персоніфікований облік застрахованих осіб відповідно до вимог діючого законодавства;
 • уміти працювати з основними законодавчими та нормативними актами України, які забезпечують регулювання загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Зміст дисципліни за темами:

1. Сутність, принципи та роль соціального страхування.
2. Становлення та розвиток соціального страхування та цільових соціальних фондів в Україні.
3. Єдиний соціальний внесок: порядок нарахування, сплати та подачі звітності.
4. Механізм формування та використання коштів Пенсійного фонду України.
5. Механізм формування та використання коштів Фонду загальнообов’язкового соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.
6. Механізм формування та використання коштів Фонду соціального страхування на випадок безробіття.
7. Механізм формування та використання коштів соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.
8. Механізм формування та використання коштів Фонду соціального захисту інвалідів та недержавних соціальних фондів.
9. Зарубіжний досвід функціонування цільових соціальних фондів.

Кількість кредитів: 3 кредити ЄКТС. Загальна кількість годин - 90 год. (в т.ч. лекцій – 28 год., практичні заняття – 14 год., самостійна робота – 48 год.).

Форма контролю: залік.

Викладач: к.е.н., доцент Черновол О.М.

© 2021 KNTU