КОРПОРАТИВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

Мета дисципліни: формування системи знань про зміст, структуру, порядок складання та використання звітності підприємств.формування системи знань з теорії та практики проектування, створення та функціонування корпоративних інформаційних систем.

Завдання дисципліни: оволодіння знаннями щодо теоретичних положень і практики розроблення та підтримування діяльності корпоративних інформаційних систем та їх функціональних елементів для автоматизованого розв’язання економічних задач на підприємствах і в організаціях різних галузей економіки.

Предметом вивчення дисципліни: методологія проектування, розроблення та практичне застосування корпоративних інформаційних систем з використанням сучасних засобів інформаційно-комунікаційних технологій.

Місце дисципліни в навчальному процесі: теоретичною і методологічною базою дисципліни є економіка підприємства, маркетинг, менеджмент, технології проектування та адміністрування баз і сховищ даних, економічна кібернетика, системи прийняття рішень, інформаційні системи і технології управління, управління проектами інформації.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

 • принципи і технології проектування корпоративних інформаційних систем;
 • типи архітектури корпоративних інформаційних систем;
 • принципи побудови та функціонування корпоративних інформаційних систем;
 • технології проектування корпоративних інформаційних систем;
 • технології управління даними в корпоративних інформаційних системах;
 • програмне та технічне забезпечення корпоративних інформаційних систем;
 • сучасні корпоративні інформаційні системи для підтримки діяльності підприємств, організацій, державних установ.

Уміти:

 • розробляти архітектуру корпоративних інформаційних систем;
 • проектувати, реалізувати та адмініструвати корпоративні бази та сховища даних;
 • розробляти і здійснювати програмну реалізацію функціональних задач компонентів корпоративних інформаційних систем;
 • створювати і підтримувати інфраструктуру корпоративних інформаційних систем;
 • впроваджувати й адмініструвати корпоративні системи галузевого спрямування;
 • застосовувати програмні пакети BAAN, SAP ERP, «OracleApplications», «Галактика», «1С: Предприятие», АБС Б2.

Зміст дисципліни за темами:

1. Поняття і роль корпоративних інформаційних систем в управлінні бізнесом.
2. Архітектура корпоративних інформаційних систем.
3. Сучасні підходи до побудови корпоративних інформаційних систем. 4. Технології проектування корпоративних інформаційних систем.
5. Технологія управління даними в корпоративних інформаційних системах.
6. Контролінг у корпоративних інформаційних системах.
7. Програмне і технічне забезпечення корпоративних інформаційних систем.
8. Інфраструктура корпоративних інформаційних систем.
9. Характеристика типових компонентів корпоративних інформаційних систем.
10. Організація автоматизованого управління підприємством на базі корпоративної інформаційної системи «Галактика».
11. Сучасні корпоративні системи підприємств, організацій, державних установ.
12. Перспективи розвитку корпоративних інформаційних систем.

Кількість кредитів: 3 кредити ЄКТС. Загальна кількість годин - 90 год. (в т.ч. лекцій – 28 год., практичні заняття – 14 год., самостійна робота – 48 год.).

Форма контролю: залік.

© 2021 KNTU