ІСТОРІЯ ОПОДАТКУВАННЯ

Мета дисципліни: формування системи знань з порівняльного історико-економічного аналізу моделей оподаткування на основі глибокого вивчення досвіду минулих поколінь у різних країнах та в різні епохи, про основні етапи і напрями розвитку економічної думки з теорії податків та принципів оподаткування. Курс сприятиме отриманню студентами знань, які необхідні сучасним спеціалістам для здійснення управління у сфері оподаткування.

Завдання дисципліни:
  • поглиблення знань з економічної теорії, історії економічних учень та економічної історії;
  • формування уявлень про закономірність і тенденції розвитку економічної думки в сфері оподаткування;
  • аналіз наукового внеску окремих шкіл і напрямів в теорію податків; ознайомлення з досягненнями видатних економістів;
  • формування певних уявлень щодо зміни систем та принципів оподаткування в історичній послідовності, напрямів цих змін, зв’язку сучасних податкових систем та їх історичних аналогів, зв’язку податкової політики з досвідом минулих поколінь.

Предметом вивчення дисципліни: є сукупність теоретичних та практичних питань з історії оподаткування.

Місце дисципліни в навчальному процесі: вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях історії економічних вчень, економічної теорії, макро- та мікроекономіки.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

  • історію виникнення податків та податкових систем в Україні та світі в цілому;
  • основні економічні теорії розвитку податків;
  • національні особливості оподаткування;
  • основні принципи, норми і правила оподаткування в їх історичній послідовності.

Уміти:

  • оцінювати внески окремих шкіл і напрямів в теорію податків;
  • аналізувати внесок окремих шкіл в розвиток теорії податків та застосування їх в сучасності.

Зміст дисципліни за темами:

1. Виникнення і розвиток податкової системи в економіці стародавнього світу та феодальної системи господарювання.
2. Історія становлення податкової системи України.
3. Податкові системи провідних країн світу в останній третині 19 на початку 20 ст.
4. Класична школа та теорія податків. Кейнсіанська теорія та принципи оподаткування. Монетаризм та теорія податків.
5. Принципи справедливого оподаткування та залежність А. Лаффера. Роль оподаткування в теорії марксизму.
6. Сучасні концепції оподаткування.
7. Особливості розвитку податкової теорії в Росії та Україні.

Кількість кредитів: 3 кредити ЄКТС. Загальна кількість годин - 90 год. (в т.ч. лекцій – 28 год., практичні заняття – 14 год., самостійна робота – 48 год.).

Форма контролю: залік.

Викладач: к.е.н., доцент Черновол О.М.

© 2021 KNTU