ІСТОРІЯ КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мета дисципліни: формування системи знань з історії аналізу та контролю господарської діяльності задля кращого розуміння аналізу та контролю як науки.

Завдання дисципліни: оволодіння знаннями щодо сутності, закономірностей, зв’язків та динаміки процесів розвитку аналізу та контролю; вивчення тенденцій розвитку концепцій в аналізі та контролі; дослідження історії проблем.

Предметом вивчення дисципліни: історичні аспекти розвитку понять і концепцій з аналізу та контролю, як науки, та як сфери практичної діяльності.

Місце дисципліни в навчальному процесі: вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях політичної економії, мікроекономіки, макроекономіки, історії економіки та економічної думки, державного регулювання.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни: фахівець повинен мати навички наукового передбачення та аналізу етапів (періодів) розвитку аналізу та контролю з метою визначення основних ідей.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

  • загальні методологічні підходи до вивчення історії аналізу та контролю;
  • основні історичні віхи розвитку аналізу та контролю, як функцій управління у Стародавньому світі та Середньовіччі;
  • основні положення праць видатних вчених світу щодо історичного розвитку аналізу та контролю, як науки, та як практичної діяльності;
  • основні етапи становлення та розвитку аналізу та контролю в Україні.

Уміти:

  • визначати різноманітні підходи до процесу розвитку аналізу та контролю;
  • об’єктивно оцінювати нові підходи до розвитку аналітичної та контрольної діяльності;
  • здійснювати огляд та аналітичну оцінку вже вирішених завдань в історії розвитку аналізу та контролю.

Зміст дисципліни за темами:

1. Періодизація розвитку бухгалтерського обліку.
2. Зародження аналізу й контролю в країнах Древнього сходу, Греції та Римі.
3. Становлення контролю в Західній Європі в період з Х по ХVIII ст.
4. Розвиток аналізу та контролю в країнах Європи в ХІХ ст.
5. Розвиток аналізу та контролю в ХХ ст. В Європі та США.
6. Розвиток аналізу та контролю в Україні.
7. Розвиток фінансової інспекції в Україні після проголошення незалежності.
8. Історія розвитку судово-бухгалтерської експертизи.
9. Історія розвитку аудиту в незалежній Україні.
10. Розвиток аналізу та контролю в період становлення ринкових відносин в Україні.

Кількість кредитів: 3 кредити ЄКТС. Загальна кількість годин - 90 год. (в т.ч. лекцій – 28 год., практичні заняття – 14 год., самостійна робота – 48 год.).

Форма контролю: залік.

Викладач: к.е.н., доцент Черновол О.М.

© 2021 KNTU