ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ РОЗВИТКУ

Мета дисципліни: формування у студентів знань про умови і фактори становлення та механізми функціонування глобальної економіки з метою використання їх в процесі прийняття управлінських рішень.

Завдання дисципліни: виявлення системної сутності економічної глобалізації; визначення глибини впливу глобальних трансформацій на світові інтеграційні процеси; ідентифікація основних параметрів глобального розвитку; визначення сучасних ринкових та інституціональних методик глобального менеджменту; аналіз особливостей формування національних і міжнародних стратегій розвитку.

Предметом вивчення дисципліни: принципи, методи, способи та прийоми глобальних економічних відносин.

Місце дисципліни в навчальному процесі: Вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях політичної економії, мікроекономіки, макроекономіки, регіональної економіки, бухгалтерського обліку, обліку за міжнародними стандартами.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

 • природу, передумови та фактори становлення глобальної економіки;
 • генезис глобальної економічної інтеграції;
 • характер, форми, моделі та конкурентні переваги регіональної економічної інтеграції в глобальних умовах розвитку;
 • динаміку процесів інституціоналізації глобального економічного розвитку;
 • форми та механізми соціалізації глобальної економіки;
 • механізми та інструментарій антициклічного регулювання економік у глобальній системі;
 • дію конкурентних механізмів глобального ринку;
 • напрями інтеграції України в глобальний економічний простір.

Уміти:

 • аналізувати тенденції глобалізації економічного розвитку;
 • виявляти та оцінювати проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах глобалізації;
 • розробляти стратегічні заходи для забезпечення міжнародної конкурентоспроможності товарів, послуг, підприємств, галузей, міжгалузевих комплексів;
 • організовувати процеси управління міжнародною економічною діяльністю регіонів, галузей, міжгалузевих комплексів;
 • визначати регулятивні пріоритети формування сучасної міжнародної економічної політики.

Зміст дисципліни за темами:

1. Економічна природа глобальних трансформацій.
2. Становлення глобальної економіки.
3. Регулятивні інститути глобальної економіки.
4. Політекономія глобального економічного циклу.
5. Механізми функціонування глобальних ринків.
6. Конкурентне лідерство глобальних корпорацій.
7. Процеси регіоналізації в глобальній економіці.
8. Технологічний ресурс глобального економічного розвитку.
9 . Людський ресурс глобальної економіки.
10. Цивілізаційні виміри глобальних економічних процесів.
11. Глобальний контекст розвитку української економіки.

Кількість кредитів: 4 кредити ЄКТС. Загальна кількість годин - 120 год. (в т.ч. лекцій – 28 год., практичні заняття – 14 год., самостійна робота – 48 год.).

Форма контролю: екзамен.

© 2021 KNTU