ЕКОНОМЕТРИКА ТА ОПТИМІЗАЦІЙНІ МОДЕЛІ

Мета дисципліни: сформувати у майбутнього фахівця систему знань з методології та інструментарію побудови і використання різних типів економіко-математичних моделей.

Завдання дисципліни: вивчення основних принципів та інструментарію постановки економічних задач, побудови економіко-математичних моделей, методів їх розв’язування та аналізу з метою практичного використання.

Предметом вивчення дисципліни: є методологія та інструментарій побудови і розв’язування детермінованих оптимізаційних задач. Об’єктом вивчення дисципліни є соціально-економічні системи, економіка та її підрозділи, окремі господарські одиниці, процеси, які в них відбуваються.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

  • зміст основних категорій дисципліни, її предмет, метод та задачі вивчення;
  • концептуальні засади математичного моделювання економіки;
  • принципи побудови та практичного застосування економіко-математичних моделей;
  • основні економетричні методи;
  • основні етапи процесу оцінювання параметрів та перевірки значущості економетричних моделей.

Уміти:

  • застосовувати методи лінійного та нелінійного програмування у своїй практичній діяльності;
  • створювати економетричні моделі для реальних економічних процесів та явищ;
  • здійснювати аналіз та оцінку адекватності побудованих економетричних моделей;
  • здійснювати кількісне оцінювання ступеню ризику в економічних системах;
  • користуватися обчислювальною технікою та прикладним програмним забезпеченням для побудови економіко-математичних моделей.

Зміст дисципліни за темами:

1. Основи економетричного моделювання.
2. Метод найменших квадратів.
3. Парна лінійна регресія (однофакторнаеконометрична модель).
4. Множинна лінійна регресія (багатофакторна економетрична модель).
5. Метод покрокової регресії.
6. Мультиколінеарність та гетероскедастичність в економетричних моделях.
7. Двокроковий МНК. Моделі з лаговими змінними.
8. Автокореляція в економетричних моделях динаміки.
9. Постановка задачі лінійного програмування.
10. Графічний метод.
11. Симплексний метод.
12. Двоїстість у задачах лінійного програмування.
13. Транспортна задача лінійного програмування.

Кількість кредитів: 4 кредити ЄКТС. Загальна кількість годин - 120 год. - (в т.ч. лекцій – 28 год, лабораторних занять – 14 год., самостійна робота – 48 год.).

Форма контролю: екзамен.

© 2021 KNTU