ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Мета дисципліни: опанування студентами основних розділів прикладної економіки, ознайомлення з методами організації ефективного господарювання на рівні основної ланки суспільного виробництва – підприємства, набуття необхідної сукупності теоретичних та практичних знань з управління виробництвом на сучасному етапі розвитку ринкової економіки.

Завдання дисципліни: засвоєння студентами теоретичного матеріалу курсу, оволодіння навичками аналізу і розв’язування теоретичних і практичних завдань щодо забезпечення ефективного функціонування підприємства, вирішення прикладних питань економіки, організації та управління виробництвом, знаходження резервів підвищення його ефективності.

Предметом вивчення дисципліни: закономірності формування та функціонування підприємства як конкурентоспроможного, високопродуктивного та високоприбуткового суб‘єкта господарювання.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

 • організаційно-економічні та правові основи функціонування підприємств усіх форм власності в Україні;
 • основи організації планування діяльності підприємства;
 • закони, закономірності і правила ефективного використання матеріальних, трудових, фінансових та інших ресурсів на підприємстві для випуску корисної продукції (послуг) і розподілу її серед споживачів;
 • методи планування та обліку собівартості продукції (послуг) та способи її зниження;
 • концепції та методи ринкового ціноутворення;
 • методи оцінювання та забезпечення фінансово-економічних результатів та ефективності діяльності підприємства;
 • методи визначення ефективності інвестиційної діяльності підприємства;
 • методи забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції (послуг) підприємства;
 • принципи та шляхи забезпечення високопродуктивної і високоприбуткової діяльності підприємств в умовах сучасного ринкового господарства;
 • основні аспекти антикризової системи господарювання вітчизняних підприємств.

Уміти:

 • поєднати теоретичні знання та практичні навички щодо визначення основних економічних показників діяльності підприємства та його ресурсного забезпечення;
 • виявляти найважливіші проблеми функціонування та розвитку підприємств різних організаційно-правових форм і форм власності;
 • застосовувати на практиці різні методи організації оплати праці та її мотивації на підприємстві;
 • обирати методи калькулювання собівартості продукції (послуг) підприємства та методи ціноутворення в залежності від ринкових умов та ефективно застосовувати їх на практиці;
 • застосовуючи на практиці аналітичні навички, проводити обґрунтування економічної ефективності прийнятих господарських рішень;
 • готувати висновки і пропозиції щодо оптимізації використання матеріальних, трудових, фінансових та інших ресурсів підприємства.

Зміст дисципліни за темами:

1. Предмет та методологія курсу «Економіка підприємства».
2. Підприємство як суб’єкт господарювання.
3. Виробнича програма підприємства.
4. Основні виробничі фонди.
5. Оборотні фонди та оборотні кошти підприємства.
6. Нематеріальні ресурси та активи підприємства.
7. Персонал підприємства та продуктивність праці.
8. Мотивація та оплата праці.
9. Організація виробництва.
10. Витрати та ціни на продукцію (послуги).
11. Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності.
12. Інвестиційні ресурси.
13. Виробнича потужність підприємства.
14. Якість та конкурентоспроможність продукції.
15. Антикризова системи господарювання.

Кількість кредитів: 4 кредити ЄКТС. Загальна кількість годин - 120 год. (в т.ч. лекцій – 28 год., практичні заняття – 14 год., самостійна робота – 48 год.).

Форма контролю: екзамен.

© 2021 KNTU