ЕКОНОМІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Мета дисципліни: формування системи знань про економічний зміст оцінювання сукупних валових активів підприємств, майна, майнових прав і методів розрахунку вартості активів.

Завдання дисципліни: оволодіння знаннями про порядок організації оцінної діяльності, принципи і методи оцінювання майна і майнових прав; набуття навичок щодо розмежування об'єктів оцінювання і видів майнових прав, визначення видів вартості залежно від об'єкта і цілей оцінювання, виконання оцінних процедур та складання відповідних звітів і документів.

Предметом вивчення дисципліни: методи і процеси оцінювання сукупних валових активів підприємств, майнових і немайнових активів.

Місце дисципліни в навчальному процесі: вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях політичної економії, мікроекономіки, макроекономіки, державного регулювання, фінансового аналізу.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

 • сутність категорії «економічна оцінка»;
 • основи теорії оцінювання;
 • фінансові інструменти, які використовуються в оцінюванні;
 • принципи та основні підходи до стандартизації оцінки майна;
 • основні нормативи грошової оцінки земельних ділянок;
 • фактори, що впливають на величину вартості бізнесу;
 • особливості визначення та використання видів вартості;
 • фактори, що впливають на оцінку рівня корпоративної культури підприємства.

Уміти:

 • аналізувати структуру оцінювальної діяльності;
 • надавати загальну характеристику принципам економічного оцінювання;
 • досліджувати доцільність використання різних видів вартості;
 • використовувати існуючі методичні підходи в практиці оцінювання;
 • визначати необхідні показники оцінки за допомогою фінансових інструментів;
 • вирішувати завдання щодо оцінки ефективності інвестиційних проектів;
 • здійснювати порівняльний аналіз оцінювальної діяльності в Україні з іншими країнами;
 • аналізувати основні аспекти оцінки об’єктів в матеріальній формі;
 • використовувати методику оцінки земельних ділянок;
 • застосовувати методи оцінки бізнесу в практичній діяльності;
 • визначати принципи оцінювання нематеріальних активів;
 • характеризувати підходи і методи, які використовуються для оцінки бізнесу;
 • проводити оцінку рівня економічної безпеки підприємства;
 • формувати обґрунтовані висновки щодо використання теорії економічного оцінювання в ефективному розподілі ресурсів та економічних благ в умовах ринкових відносин.

Зміст дисципліни за темами:

1. Економічні основи оцінювання вартості підприємства, майна і майнових прав.
2. Інституційні основи професійної оцінної діяльності.
3. Основні принципи і способи застосування витратного методу оцінювання майна.
4. Зміст і варіанти застосування методу капіталізації доходів.
5. Порівняльний метод оцінювання.
6. Застосування математичних і статистичних методів оцінювання.
7. Особливості оцінювання окремих видів активів.
8. Специфіка оцінювання землі як невідтворювального активу.
9. Специфіка оцінювання майна в процесі прискореного примусового продажу.
10. Практика оцінювання дохідних активів.

Кількість кредитів: 5 кредитів ЄКТС. Загальна кількість годин - 150 год. (в т.ч. лекцій – 42 год., практичні заняття – 28 год., самостійна робота – 50 год.).

Форма контролю: екзамен.

Викладач: к.е.н., доцент Лисенко А.М.

© 2021 KNTU