ЕКОЛОГІЧНА ЕКОНОМІКА

Мета дисципліни: вивчення теоретичних основ взаємодії суспільства та природи і формування у студентів сучасної цілісної системи знань стосовно взаємозв’язку та взаємозалежності еколого-економічних складових процесу існування та розвитку національної ринково орієнтованої економіки.

Завдання дисципліни: засвоєння знань та навиків, направлених на визначення існуючих взаємозв’язків між соціально-економічними потребами суспільства та станом навколишнього середовища; визначення економічної цінності компонентів навколишнього середовища та включення еколого-економічних показників до системи економічних розрахунків; пошук шляхів підвищення еколого-економічної ефективності економіки за допомогою формування системи управління, адекватної до задач раціонального використання факторів середовища.

Предметом вивчення дисципліни: еколого-економічні відносини, що складаються у процесі взаємодії з довкіллям щодо використання ресурсів природи, її охорони і відновлення.

Місце дисципліни в навчальному процесі: Теоретичною і методологічною базою вивчення є наступні дисципліни: екологія, політекономія, мікроекономіка, економіка підприємств, регіональна економіка.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

  • нормативні, методичні та інші матеріали, що регламентують економічні відносини в екології та екологічні відносини в економіці;
  • організаційні аспекти екологічної економіки;
  • особливості екологічної економіки на рівні підприємства та держави.

Уміти:

  • розробляти програми сталого розвитку підприємств та країн;
  • обирати оптимальні способи та методи ведення бізнесу з екологічної точки зору;
  • визначати оптимальні моделі соціально-економічного розвитку бізнесу;
  • критично оцінювати запропоновані варіанти рішення еколого-економічних проблем.

Зміст дисципліни за темами:

1. Екологічна економіка: предмет та основні задачі вивчення.
2. Економічний розвиток та екологічний фактор.
3. роблеми недосконалої ринкової системи при вирішенні екологічних проблем.
4. Проблеми вибору і прийняття рішень в умовах екологічної економіки.
5. Облік природних факторів в економічній системі.
6. Еколого-економічні інструменти управління економікою.
7. Економічна оцінка природних факторів.
8. Екологізація економіки: основні поняття та оцінка рівня екологізації.
9. Механізми екологізації економіки.
10. Управління процесами екологізації.

Кількість кредитів: 4 кредити ЄКТС. Загальна кількість годин – 120 год. (в т.ч. лекцій – 28 год., практичні заняття – 14 год., самостійна робота – 48 год.).

Форма контролю: екзамен.

© 2021 KNTU