ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

Мета дисципліни: формування системи знань з теоретичних та практичних засад економічної експертизи, вивчення прийомів і процедур економічної експертизи, дослідження порядку призначення і проведення судових експертиз з економічних питань та особливостей надання висновків за результатами економічної експертизи.

Завдання дисципліни: отримання теоретичних знань, наукових та правових основ економічної експертизи; вивчення системи методів судової експертизи з економічних питань та засвоєння спеціальної термінології; набуття навичок проведення економічної експертизи при дослідженні документів про діяльність підприємства, стан його бухгалтерського обліку та фінансово-кредитні операції; оволодіння організаційними і методичними способами попередження правопорушень в економічній сфері суб’єктами підприємницької діяльності; ознайомлення із сучасними тенденціями розвитку економічної експертизи в Україні та зарубіжних країнах.

Предметом вивчення дисципліни: теоретико-методичні положення й інструментарій економічної експертизи, специфічна сфера відносин, які виникають у процесі проведення судової експертизи з економічних питань.

Місце дисципліни в навчальному процесі: вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях з економіки підприємств, макро- та мікроекономіки, правознавства, фінансів, фінансового і управлінського обліку, оподаткування, економічного аналізу, аудиту, державного фінансового контролю тощо. Крім того, необхідними є знання цивільного, господарського, адміністративного та кримінального процесуального законодавства.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

 • наукові основи організації та проведення економічних експертиз;
 • нормативно-правові акти, які регулюють порядок проведення економічних експертиз;
 • процесуальні засади призначення та проведення судово-бухгалтерських експертиз;
 • організаційні засади судово-експертної діяльності;
 • процес судової експертизи з економічних питань та стадії її проведення;
 • перелік питання, які ставляться перед судовою експертизою;
 • порядок документального оформлення економічної експертизи.

Уміти:

 • отримувати докази фактів порушень вимог законодавства та нормативно-правових актів, які регулюють діяльність суб'єктів господарювання в цілому та за окремими операціями, зокрема;
 • визначати коло питань, які можуть бути поставлені перед експертами;
 • правильно формулювати питання відповідним фахівцям при призначенні економічних експертиз;
 • працювати з різними джерелами інформації, інформаційними ресурсами та технологіями, застосовувати основні методи, способи і засоби одержання, зберігання, пошуку, систематизації, обробки і передачі інформації;
 • застосовувати економічні та юридичні знання в слідчій та судовій практиці та використовувати носії економічної інформації, які можуть стати доказами у справі;
 • належним чином оцінювати висновки експертів судової експертизи з економічних питань;
 • працювати з документами в процесі практичної діяльності у боротьбі з економічною злочинністю.

Зміст дисципліни за темами:

1. Сутність економічної експертизи.
2. Предмет, об’єкт, завдання та класифікація економічних експертиз.
3. Теоретичні засади судової експертизи з економічних питань.
4. Організаційні засади економічної експертизи.
5. Порядок призначення та проведення економічних експертиз.
6. Дослідження об’єктів економічної експертизи.
7. Документальне оформлення результатів експертизи.
8. Економічна експертиза документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності.
9. Економічна експертиза документів про фінансово-господарську діяльність підприємств і організацій.
10. Економічна експертиза документів фінансово-кредитних операцій.
11. Економічна експертиза в зарубіжних країнах.

Кількість кредитів: 3 кредити ЄКТС. Загальна кількість годин - 90 год. (в т.ч. лекцій – 28 год., практичні заняття – 14 год., самостійна робота – 48 год.).

Форма контролю: залік.

Викладач: к.е.н., доцент Пугаченко О.Б.

© 2021 KNTU