ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

Мета дисципліни: формування системи знань з методології, методики та організаційних основ державного регулювання економічних та соціальних процесів.

Завдання дисципліни: оволодіння знаннями щодо сутності, цілей і завдань державного регулювання економічних та соціальних процесів, теоретичних основ формування та реалізації стратегії соціально-економічної політики держави, методів впливу держави на соціально-економічні процеси, методології соціально-економічного прогнозування та програмування економічного і соціального розвитку держави.

Предмет дисципліни: система методів і засобів державного впливу на економічний та соціальний розвиток країни.

Місце дисципліни в навчальному процесі: вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях з економічної теорії, макро- та мікроекономіки, правознавства, соціально-економічних відносин, фінансів, оподаткування, менеджменту, державного фінансового контролю, основ фінансової безпеки держави, інституціональної економіки, соціальної відповідальності тощо.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

 • сутність, мету і завдання державного регулювання економіки та необхідність і причини втручання держави в економіку;
 • теоретичні основи формування і реалізації стратегії соціально-економічного розвитку держави;
 • можливості практичного застосування теоретичних моделей та принципів реалізації механізмів державного регулювання;
 • методологічні основи, методи і засоби впливу держави на економічний та соціальний розвиток і соціально-економічні процеси;
 • грошово-кредитні, фіскальні засоби й інструменти державного регулювання економіки і соціальних процесів та можливості їх використання у практичній діяльності;
 • сутність, функції, методологію і методику соціально-економічного прогнозування, державного програмування і макроекономічного планування;
 • особливості державного регулювання різних сфер господарської і соціальної діяльності та специфіку макроекономічного галузевого регулювання;
 • світовий досвід державного регулювання економіки та можливості його застосування в Україні.;

Уміти:

 • визначати місце державного регулювання економіки і соціальних процесів у суспільстві та розкривати їх головне завдання та понятійний апарат;
 • аналізувати необхідність державного втручання в економіку та визначати межі державного втручання у функціонування економіки, виходячи із реальної економічної, політичної, соціальної ситуації в країні;
 • розкривати зміст механізму державного регулювання економіки за допомогою заходів фіскальної, грошово-кредитної, структурної, зовнішньоекономічної та соціальної політики;
 • використовувати методику складання планів, прогнозів та програм соціально-економічного розвитку;
 • застосовувати моделі прогнозування і регулювання економічного розвитку та механізми забезпечення економічного зростання;
 • аналізувати та оцінювати світовий досвід державного регулювання економіки та соціальних процесів.

Зміст дисципліни за темами:

1. Сутність та зміст державного управління економічними та соціальними процесами.
2. Методи державного управління.
3. Інститути та інструменти державного управління економічними та соціальними процесами.
4. Державне економічне прогнозування, планування, програмування та бюджетування.
5. Оподаткування та податкове регулювання.
6. Державне управління виробничим сектором та галузевою структурою виробництва.
7. Державне управління соціальними процесами та соціальною сферою.
8. Державне управління відносинами власності.
9. Державне управління фінансами.
10. Державне антимонопольне регулювання, державна підтримка конкуренції та конкурентоспроможності товаровиробників.
11. Інвестиції та інновації як об’єкт державного регулювання.
12. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Кількість кредитів: 4 кредити ЄКТС. Загальна кількість годин - 120 год. (в т.ч. лекцій – 28 год., практичні заняття – 14 год., самостійна робота – 48 год.).

Форма контролю: екзамен.

Викладач: Андрощук І.І., к.е.н., доц.

© 2021 KNTU