БЮДЖЕТНЕ УПРАВЛІННЯ: ПОСТАНОВКА ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

Мета дисципліни: формування системи знань про постановку та автоматизацію бюджетного управління на підприємстві на основі інформаційної системи «Навігатор», яка використовується для формування центрів фінансової відповідальності, фінансової та бюджетної структури суб’єкта господарювання.

Завдання дисципліни: оволодіння знаннями з теоретичних основ бюджетного управління; вивчення можливостей інформаційної системи «Навігатор» для управлінських цілей; побудова на базі програмного забезпечення положень про фінансову структуру, про бюджети, про планування та про облікову політику підприємства.

Предметом вивчення дисципліни: інформаційні ресурси, що використовуються для розроблення та практичного застосування інформаційних систем з використанням сучасних засобів інформаційно-комунікаційних технологій.

Місце дисципліни в навчальному процесі: вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях з економіки підприємств, технології проектування та адміністрування баз і сховищ даних, системи прийняття рішень, інформаційних систем і технологій управління, управління проектами інформації.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

  • теоретичні аспекти застосування інформаційної системи «Навігатор» в управлінні підприємством;
  • практичні основи використання управлінської інформаційної системи «Навігатор» в організації обліку, плануванні та бюджетуванні.

Уміти:

  • визначати центри фінансової відповідальності;
  • розподіляти організаційні ланки за центрами фінансової відповідальності;
  • будувати на базі програмного забезпечення «Навігатор» чотирьох положень - про фінансову структуру, про бюджети, про планування, про облікову політику підприємства;
  • здійснювати фінансово-економічний аналіз у бюджетуванні;
  • застосовувати набуті практичні навички при роботі з інформаційною системою «Навігатор».

Зміст дисципліни за темами:

1. Бюджетне управління як підсистема управління підприємством.
2. Центри фінансової відповідальності.
3. Порядок формування фінансової структури.
4. Поняття та класифікація бюджетів.
5. Створення бюджетної структури.
6. Теоретичні основи планування.
7. Процес планування.
8. Теоретичні основи облікової політики.
9. Організаційні аспекти облікової політики.
10. Фінансово-економічний аналіз у бюджетуванні.

Кількість кредитів: 3 кредити ЄКТС. Загальна кількість годин - 90 год. (в т.ч. лекцій – 28 год., практичні заняття – 14 год., самостійна робота – 48 год.).

Форма контролю: залік.

© 2021 KNTU