АНАЛІТИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

Мета дисципліни: формування у студентів системи знань, необхідних для проведення аналізу економічних та соціальних процесів на мікро-, мезо- та макрорівнях, засвоєння ними базових аналітичних методів, з використанням яких проводиться соціально-економічне дослідження.

Завдання дисципліни: вивчення студентами теоретико-методичних основ проведення аналізу економічних та соціальних процесів, набуття навичок практичного застосування аналітичних методів дослідження.

Предметом вивчення дисципліни: методологія і методика дослідження причинно-наслідкових зв’язків соціально-економічних явищ і процесів.

Місце дисципліни в навчальному процесі: вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях дисциплін: регіональна економіка, макроекономіка, мікроекономіка, економетрика, економіка праці і соціально-трудові відносини, міжнародна економіка, теорія економічного аналізу, статистика, аналіз господарської діяльності.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

  • види, принципи, предмет, об’єкти, мету і завдання дослідження економічних та соціальних процесів;
  • методи пізнання та методичні прийоми, які використовуються при дослідженні економічних та соціальних процесів, існуючі підходи до їх класифікації;
  • особливості узагальнення результатів аналітичних досліджень.

Уміти:

  • виконувати економічні розрахунки в ході проведення аналізу економічних та соціальних процесів;
  • обґрунтовано обирати методичні прийоми та способи аналізу для проведення соціально-економічних досліджень;
  • узагальнювати результати аналізу економічних та соціальних процесів та розробляти на основі цього економічно обґрунтовані висновки.

Зміст дисципліни за темами:

1. Економічні процеси та сучасний стан їх регулювання в Україні.
2. Соціальні процеси: поняття, характеристика та класифікація.
3. Поняття і значення наукового дослідження. Види та принципи дослідження економічних та соціальних процесів.
4. Предмет, об’єкти, мета і завдання дослідження економічних та соціальних процесів.
5. Інформаційна база дослідження економічних та соціальних процесів.
6. Класифікація методів пізнання соціально-економічних процесів та методичних прийомів досліджень.
7. Способи обробки даних та відображення аналітичної інформації.
8. Теоретико-методичні аспекти вивчення детермінованих та стохастичних (кореляційних) взаємозв’язків при дослідженні економічних та соціальних процесів.
9. Методи системного аналізу об’єктів дослідження.
10. Соціальні та економічні процеси як об’єкт прогнозування.

Кількість кредитів: 3 кредити ЄКТС. Загальна кількість годин - 90 год. (в т.ч. лекцій – 28 год., практичні заняття – 14 год., самостійна робота – 48 год.).

Форма контролю: залік.

Викладач: к.е.н., доцент Лисенко А.М.

© 2021 KNTU