Економічній факультет

Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти
«Адміністрування податків та митних платежів»

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування».

Кваліфікація, що присвоюється: Магістр з обліку і оподаткування. (адміністрування податків та митних платежів)

Рівень кваліфікації: Магістр (другий рівень вищої освіти).

Загальний обсяг навчальної програми: 120 кредитів ЄКТС, в т.ч.: обов’язкові компоненти освітньої програми – 46 кредитів, вибіркові компоненти освітньої програми – 40 кредити, наукова та переддипломна практики – 11 кредитів, підготовка кваліфікаційної роботи – 19 кредитів, державна атестація – 4 кредити.

Можливість подальшого навчання: Магістр з обліку та оподаткування може продовжити навчання в університеті за третім рівнем вищої освіти з отриманням освітнього рівня «доктор філософії».

Дисципліни, що пропонуються для вивчення


1-й навчальний рік 2-й навчальний рік
Осінній семестр Осінній семестр
Обов’язкові навчальні дисципліни
Глобальна економіка та цілі сталого розвитку Адміністрування податків
Методологія економічної науки та наукові дослідження в професійній діяльності
Ділова іноземна мова в аудиті та ДФК
Фінансовий аналіз
Податкова політика
Організація бухгалтерського обліку
Облік і звітність за міжнародними стандартами
Вибіркові навчальні дисципліни
20 кредитів ЄКТС
Курсові роботи
Організація бухгалтерського обліку Адміністрування податків
Практика
Весняний семестр Весняний семестр
Обов’язкові навчальні дисципліни
Організація та методика аудиту
Митна справа
Вибіркові навчальні дисципліни
20 кредитів ЄКТС
Курсові роботи
Організація та методика аудиту
Практика
Наукова та переддипломна практика
Підготовка кваліфікаційної роботи
Атестація (захист кваліфікаційної роботи)

© 2021 KNTU