Факультет обліку та фінансів

Магістерська освітньо-професійна програма
«Адміністрування податків та митних платежів»

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування».

Кваліфікація, що присвоюється: Магістр з обліку і оподаткування. (адміністрування податків та митних платежів)

Рівень кваліфікації: Магістр (другий рівень вищої освіти).

Загальний обсяг навчальної програми: 120 кредитів ЄКТС, в т.ч.: обов’язкові компоненти освітньої програми – 37 кредитів, вибіркові компоненти освітньої програми (блоки вибіркових дисциплін загальної та професійної підготовки) – 44 кредити, виробнича, наукова та переддипломна практики – 18 кредитів, підготовка магістерської дипломної роботи – 18 кредитів, державна атестація – 3 кредити.

Можливість подальшого навчання: Магістр з обліку та оподаткування може продовжити навчання в університеті за третім рівнем вищої освіти з отриманням освітнього рівня «доктор філософії».

Дисципліни, що пропонуються для вивчення


1-й навчальний рік 2-й навчальний рік
Осінній семестр Осінній семестр
Обов’язкові навчальні дисципліни
Глобальна економіка Методологія економічної науки та наукові дослідження в професійній діяльності
Соціальна відповідальність
Інноваційний розвиток підприємства
Інтелектуальна власність
Фінансовий аналіз
Облікові теорії та їх розвиток
Вибіркові навчальні дисципліни
Економіка державного сектору / Сучасні проблеми управління Менеджмент та професійна діяльність / Іноземна мова за професійним спрямуванням
Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту / Сучасні економічні теорії Судові експертизи в оподаткуванні / Ризик-менеджмент в обліку та оподаткуванні
Корпоративний податковий менеджмент / Міжнародне оподаткування
Податковий контроль / Управління податковим боргом
Податкове планування та мінімізація податкових ризиків / Моделі та методи прийняття рішень в оподаткуванні
Організація та методика податкового консалтингу / Організація діяльності державної аудиторської служби та податкових органів
Курсові роботи
Облікові теорії та їх розвиток Корпоративний податковий менеджмент / Міжнародне оподаткування
Практика
Весняний семестр Весняний семестр
Обов’язкові навчальні дисципліни
Облікова політика
Податкова політика
Охорона праці в галузі
Вибіркові навчальні дисципліни
Методи економічних та статистичних досліджень / Мікроекономічний аналіз державної політики
Оподаткування суб`єктів господарювання / Оподаткування фізичних осіб
Адміністрування податків / Управління оподаткуванням за видами економічної діяльності
Митна справа / Податкове регулювання та договірні відносини
Курсові роботи
Адміністрування податків / Управління оподаткуванням за видами економічної діяльності
Практика
Виробнича практика Наукова та переддипломна практика
Підготовка магістерської дипломної роботи
Державна атестація (захист магістерської дипломної роботи)

© 2021 KNTU