Економічній факультет

Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти
«Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю та державним сектором економіки»

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування».

Кваліфікація, що присвоюється: Магістр з обліку і оподаткування. (облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю та державним сектором економіки)

Рівень кваліфікації: Магістр (другий рівень вищої освіти).

Загальний обсяг навчальної програми: 90 кредитів ЄКТС, в т.ч.: обов’язкові компоненти освітньої програми – 44 кредитів, вибіркові компоненти освітньої програми – 24 кредити, наукова та переддипломна практики – 7 кредитів, підготовка кваліфікаційної роботи – 13 кредитів, державна атестація – 2 кредити.

Можливість подальшого навчання: Магістр з обліку та оподаткування може продовжити навчання в університеті за третім рівнем вищої освіти з отриманням освітнього рівня «доктор філософії».

Дисципліни, що пропонуються для вивчення


1-й навчальний рік 2-й навчальний рік
Осінній семестр Осінній семестр
Обов’язкові навчальні дисципліни
Глобальна економіка та цілі сталого розвитку Облікові теорії та їх розвиток
Методологія економічної науки та наукові дослідження в професійній діяльності
Ділова іноземна мова в аудиті та ДФК
Фінансовий аналіз
Податкова політика
Організація бухгалтерського обліку
Облік і звітність за міжнародними стандартами
Вибіркові навчальні дисципліни
4 кредити
Курсові роботи
Організація бухгалтерського обліку
Практика
Весняний семестр Весняний семестр
Обов’язкові навчальні дисципліни
Організація та методика аудиту
Облікова політика
Вибіркові навчальні дисципліни
24 кредитів ЄКТС
Курсові роботи
Організація та методика аудиту
Практика
Наукова та переддипломна практика
Підготовка кваліфікаційної роботи
Атестація (захист кваліфікаційної роботи)

© 2021 KNTU