Факультет обліку та фінансів

Магістерська освітньо-професійна програма
«Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю та державним сектором економіки»

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування».

Кваліфікація, що присвоюється: Магістр з обліку і оподаткування. (облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю та державним сектором економіки)

Рівень кваліфікації: Магістр (другий рівень вищої освіти).

Загальний обсяг навчальної програми: 120 кредитів ЄКТС, в т.ч.: обов’язкові компоненти освітньої програми – 37 кредитів, вибіркові компоненти освітньої програми (блок вибіркових дисциплін загальної підготовки, блоки вибіркових дисциплін «Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю» та «Облік і оподаткування в державному секторі економіки») – 44 кредити, виробнича, наукова та переддипломна практики – 18 кредитів, підготовка магістерської дипломної роботи – 18 кредитів, державна атестація – 3 кредити.

Можливість подальшого навчання: Магістр з обліку та оподаткування може продовжити навчання в університеті за третім рівнем вищої освіти з отриманням освітнього рівня «доктор філософії».

Дисципліни, що пропонуються для вивчення


1-й навчальний рік 2-й навчальний рік
Осінній семестр Осінній семестр
Обов’язкові навчальні дисципліни
Глобальна економіка Методологія економічної науки та наукові дослідження в професійній діяльності
Соціальна відповідальність
Інноваційний розвиток підприємства
Інтелектуальна власність
Фінансовий аналіз
Облікові теорії та їх розвиток
Вибіркові навчальні дисципліни
Економіка державного сектору / Сучасні проблеми управління Менеджмент та професійна діяльність / Іноземна мова за професійним спрямуванням
Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту / Сучасні економічні теорії Облік зовнішньоекономічної діяльності / Бухгалтерський облік в управлінні бюджетними установами
Організація бухгалтерського обліку / Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах
Облік і звітність за міжнародними стандартами / Облік і звітність за міжнародними стандартами в державному секторі економіки
Бухгалтерський облік екологічної діяльності / Облік і контроль в соціальній сфері
Оцінка в інформаційному забезпеченні управління / Оцінка в обліку бюджетних установ
Курсові роботи
Облікові теорії та їх розвиток Організація бухгалтерського обліку / Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах
Практика
Весняний семестр Весняний семестр
Обов’язкові навчальні дисципліни
Облікова політика
Податкова політика
Охорона праці в галузі
Вибіркові навчальні дисципліни
Методи економічних та статистичних досліджень / Мікроекономічний аналіз державної політики
Проблеми та перспективи розвитку методології та організації обліку й контролю / Розвиток обліку та контролю в державному секторі економіки
Бухгалтерський облік в управлінні підприємством / Облікова політика в державному секторі економіки
Облік у невиробничій сфері / Облік і контроль діяльності органів місцевого самоврядування
Охорона праці в галузі
Курсові роботи
Бухгалтерський облік в управлінні підприємством / Облікова політика в державному секторі економіки
Практика
Виробнича практика Наукова та переддипломна практика
Підготовка магістерської дипломної роботи
Державна атестація (захист магістерської дипломної роботи)

© 2021 KNTU